Thurø Sejlklub

2023

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget den 2. november 2023

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Valg af udvalgsmedlemmer
 5. Valg af formand
 6. Indstilling af medlem til bestyrelsen
 7. Planlægning af sæsonen 2024 – Aftenkapsejladser og Øhavet Rundt mm.
 8. Evt.

Deltagere

Fra udvalget: Lars L, Ole, Anette, Carl og Per. Desuden deltog Lars Findsen, Vibeke L. Pedersen og Jesper Bo Hansen i alt 8 personer, Så der var ost og brød nok!  

 

 1. Valg af ordstyrer

Per blev valgt.

 

 1. Formandens beretning

Per fremlagde nedenstående beretning.

 

Årsmøde i kapsejladsudvalget 2. november 2023.
Formandens beretning:

Det har været et ude mærket år for kapsejladserne i Thurø Sejlklub.

Siden sidste årsmøde har vi i udvalget afholdt møder i februar, april og et par gange i august. Der ud over taler vi løbende sammen på havnen.

 

Klubben har som sædvanligt afholdt aftenkapsejladser hver mandag aften i sommerperioden fra slut april til juni og august til september.

I år nåede vi 16 sejladser i stedet for de 17 planlagte. Den sidste blev aflyst af sommerstormen Hans.

Dommerbåden blev som vanligt og velvilligt lagt til af Carl, Vibeke hjalp også til, og Niels Otto hjalp os i foråret. Tak for hjælpen til jer alle sammen.

Deltagerantallet var i år faldet med 2, så vi var 45 både tilmeldt. Og typisk starter mellem 20 og 35 både, hvilket faktisk stadig er helt flot i forhold til andre klubber i Danmark.

Mandag den 25. september blev der afholdt præmieuddeling. Ca. 35 deltagere var mødt op, og havde vist alle en rigtig hyggelig aften. Desværre var der en del præmietagere som ikke var mødt op. Det kan blive meget bedre. Hvad kan vi gøre ekstra for at lokke folk ned i klubben til en hyggelig afslutning?

Øhavet Rundt blev i år igen afholdt i den sidste hele weekend i august, i år den 25. og 26. august.

I år havde vi fået Finn Jebjerg som Dommer, og Carl lagde dommerbåd og sig selv til og Vibeke og Ina hjalp med at få startet og afviklet sejladsen inkl. måltagning.
Hans og Ib sejlede følgebåden rundt om øerne, som Torben Strange velvilligt havde lånt os.

Selve sejladsen startede med let regn og stort set ingen vind. Da starten gik forsvandt regnen dog heldigvis, og vinden tiltog stille og roligt hele dagen igennem.
Vi fik en rigtig god og hurtig tur bagbord rundt, hvor vinden faktisk blev meget frisk til sidst.

Festen fredag aften forløb rigtig godt, desværre kom regnen lidt i vejen senere på aftenen. Selv om teltet kan bruges, giver det alligevel nogle lyd- og akustikmæssige udfordringer. Dette kan desværre ses lidt på det regnskab som Lars vil lægge frem om lidt.

På land var der som sædvanligt mange som hjalp til. Det er altid rart at opgaverne er delt lidt ud i hele klubben.

Vi nåede 47 tilmeldte både og 44 startende, selv om det en uge før sejladsen så meget sort ud. En lille tilbagegang på 2-4 både i forhold til sidste år. Den udvikling skal vi have vendt! Det er også lidt en skidt udvikling, at man mener at tilmelding skal ske lige i sidste øjeblik. Det fordrer i hvert fald ikke andre tvivlere til at tilmelde, når de kun kan se 15 tilmeldte både.
Når jeg nu sidder og skriver denne beretning, så kan jeg se at Ole sidste år skrev stort set det samme.
Jeg mener at vi bør finde ud af hvordan vi får folk ud af buske noget før, uden at vi evt. taber nogen af dem på gulvet. Hvad kan guleroden være for at tilmelde f.eks. før 1. august?

Jeg vil slutte med at takke alle som har gjort en indsats i løbet af året.

Per

 

Der var mange kommentarer, som måske mest hører hjemme under pkt. 7 og 8, men de beskrives her:

Hvorfor melder folk først til i sidste øjeblik til ØHR? Vejrudsigten skal først ses siger Lars.

Hvad gør vi for at de melder til før? Evt. lodtrækningspræmier for tidlige tilmeldte.

Carl foreslår alternativt arrangement i klubben hvis man melder fra.

Doublehanded både blev diskuteret. Der var enighed om at de nok ville tilmelde selv om der ikke var løb for dem. Faktisk får de som er tilmeldt som doublehanded indtil nu en ekstra mulighed for at vinde et løb. Er det rimeligt og nødvendigt?

 

Lars Findsen kom med et længere og rigtig godt indlæg omkring forslag til forbedring af sejladsen og deltagerantallet til Øhavet Rundt:

Lars fortæller at hvis man kan finde på at lave noget interessant i forbindelse med sejladsen Øhavet Rundt, er der store muligheder for at søge støtte fra. F.eks. Geopark Sydfyn og Destination Fyn.

Noget interessant kunne f.eks. være klassebådsstævne – oplagt J-70 da vi har mange både i området. Der skal være noget mere liv i området, og ikke kun fredag aften, lørdag morgen og lørdag efter sejladserne. Der bør involveres nogle flere afdelinger i TSK. Jesper Henriksen kunne evt. komme med indspark fra Oure. Lars lover at se på et oplæg, og vender tilbage i løbet af efteråret.

 

Det blev flittigt diskuteret hvordan vi får bådene på vandet til Øhavet Rundt. De ligger stadig i havnene.

J70érne kunne bemandes af Sejl og studer.

Ole oplever at de almindelige bådtyper som f.eks. Granada 27, spækhugger og lignende i dag mindre bådtyper helt er forsvundet fra sejladsen. Hvordan får vi fat i dem?

Problemet med at et målerbrev koster kr. 350,-, er forholdsvist stort. Mange har ikke lyst til at ofre kr. 350,- bare for en lørdags sejlads.

Vibeke foreslår at man kunne forsøge at invitere Rod og Fod, som er en bevægelse som spiller underholdende folkemusik.

Carl foreslår at involvere HC afdelingen og andre afdelinger.

Motorbådssejlerne er aldrig med i klubbens sejladser. Der kunne arrangeres noget for dem.

Vibeke foreslår samarbejde med andre sydfynske klubber, hvor man kunne startet f.eks. på Thurø og sejle en sejlads til en anden klub og hygge der.

Lars L siger ganske fornuftigt, har vi overhovedet plads til de mange aktiviteter?

 

 1. Regnskab og budget

Lars L fremlagde et foreløbigt regnskab med et forventet underskud på kr. 1.797,81.

I dette er indeholdt at vi får de sidste penge ind fra annoncer til Øhavet Rundt. Lars rykker.

Tilskud til ungdom og piger for hjælp til Øhavet Rundt blev diskuteret. Lars sørger for at Lone overfører i alt kr. 6000,-.

Med udgifter til årsmøde løber underskuddet op i ca. kr. 3000,-. Årsagen skal findes i mindre stadesalg og deltagerantal til Øhavet Rundt samt indkøb af startur til kr. 3600,-, som gik i stykker midt på sæsonen.

Sidste år var overskuddet ca. kr. 20.000,-

Budgettet 2024 viser et lille underskud på kr. 500,-.

Indeholdt i budgettet er en minimeret udgift til bespisning til aftensejladser. Alternative fødevare produkter skal findes. Regnskab og budget blev godkendt.

 

 1. Valg af udvalgsmedlemmer

Ingen udvalgsmedlemmer har ytret ønske om at trække sig tilbage, og fortsætter derfor.

Lars Findsen samt Dorte og Jan Olrik har indvilliget i at indtræde i udvalget, for at give en hånd med. Vi byder dem alle hjerteligt velkommen.

Udvalget består nu af: Lars F, Dorte, Jan, Hans, Carl, Ole, Bent, Lars L, Philip, Anette, Lars R og Per.

 

 1. Valg af Tovholder/Formand

 Per blev genvalgt.

 

 1. Indstilling af medlem til bestyrelsen

Vi forventer at Bjerne stadig vil være kontaktperson til bestyrelsen.

 

 1. Planlægning af sæsonen 2024

Øhavet Rundt afholdes fredag og lørdag den 23.-24. august 2024. Se også under pkt. 2.

Til præmieuddelingen blev der foreslået at lave et ekstra mærke til aftenkapsejladserne. Det skulle være et af de gule afmærkninger ved vragene. Dette bearbejdes senere.

 

 1. Evt.

Bøjerne skal tages op inkl. stenbøjen. Lars R?, Hans og Per ser på det en weekend når vejret er godt.

 

2022

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget den 14. november 2022

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens/ tovholderens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Valg af udvalgsmedlemmer
 5. Valg af tovholder
 6. Indstilling af medlem til bestyrelsen
 7. Planlægning af sæsonen 2023 – Aftenkapsejladser og Øhavet Rundt mm.
 8. Evt.

Deltagere

Hele udvalget, Ib Oldrup, Bjerne Sørensen, Henrik Snitker, Carl Nielsen og Ingeborg (delvist) i alt 13 personer, hvilket er bedre en vanligt og rigtig dejligt. Heldigvis havde Ole købt en ekstra kage  😆 

 

1. Valg af ordstyrer

Ole blev valgt.

 

2. Formandens/tovholderens beretning

Ole fremlagde nedenstående beretning.

Årsmøde i kapsejladsudvalget d. 14-11-2022.
Tovholderens beretning:
Det har været et godt år for kapsejladserne i klubben.
Første aktivitet løb af stablen med planlægning af aftensejladserne. Igen i år var der fin tilslutning. 47 både tilmeldte sig. Ca.25-35 mødte op hver mandag og fik nogle gode dyster. Det ser ud til, at vi nogenlunde har ramt nogle fornuftige Thurø-lystal. Ser man på resultatlisterne, viser disse, at tiderne ligger rimelig tæt på hinanden. Der har derfor ikke været behov for de store ændringer.
Det har været en stor hjælp igen i år, at Carl har stillet sig til rådighed med dommerbåden. Dejligt har det også været , at Niels Otto og Vibeke har villet hjælpe til med at afvikle sejladserne.
Sæsonen blev afsluttet med præmieuddeling d.26.09. I den anledning havde Anette fremtryllet en festmiddag af overskuddet fra Ylva-stævnet. Tak for det. Fint fremmøde i år!
August blev en travl måned. Udvalget havde året før sagt ja til, at man ville arrangere Ylva DM 2022. Kun 14 dage efter skulle Øhavet Rundt afvikles!
Ylva-stævnet krævede en stor indsats. Her må nævnes, at Per og Anette trak et stort læs! Per med det organisatoriske og Annette med forplejning. Selvfølgelig var der også en flok hjælpere, som vi siger mange tak til! Stævnet blev en stor succes. Gode sejladser, festligt socialt samvær og fantastisk vejr.
Sejlerne og vi selv syntes, at vi havde afviklet et godt DM! Men vi springer nok et år over, inden vi påtager os opgaven igen.
Som nævnt skulle Øhavet Rundt 2022 afvikles 14 dage senere.
Vi var lidt nervøse op til sejladsen. Kun 15 både havde tilmeldt sig tæt på fristens udløb!
Heldigvis vågnede sejlerne op, og det endte med et deltagerantal på 51 både.
Fredag aften var der stor tilslutning til spisningen. 125 nød en dejlig grillmenu fremtryllet af pigesejlerne. I teltet underholdt ”Når mor har fri” med musik, så der var mulighed for at få en ”sving om”.
Lars R. havde sørget for en fantastisk flot lyssætning på havneområdet. Mange tak for det!
Den varslede kraftige regn lørdag udeblev. Så humøret var højt blandt sejlerne.
Vores mandags-dommere suppleret med formand Ib og dommerveteranen Inna var på pletten kl. 9.00 og fik sendt bådene gennem sundet først,, hvor der ventede sejlerne udfordringer med strøm og vind. Det er jo det, det går ud på!
Sejlerne fik en rolig sejlads med vekslende vind – ja endda vindstille ved Rudkøbing. Vi var urolige for, at hele sejladsen skulle stoppe her, men heldigvis kom vinden tilbage, og de fleste kom i mål. Sidste båd i mål kl. 19.24. Præmieuddelingen blev foretaget umiddelbart efter.
Udvalget vil gerne takke alle, der har bidraget til afvikling af de sejladser, der i årets løb er gennemført.
Årsberetningen er delt op i to!
1: Tovholderens oversigt over årets aktiviteter.
2: En detaljeret beskrivelse af aftensejladserne – Ylva-DM og Øhavet rundt., som I kan læse i Gambøtposten nr.4, 2022 , skrevet af en anonym med stor indsigt i udvalgets arbejde.
Vi siger mange tak til PER!!!!
Ole

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab og budget

Lars fremlagde et foreløbigt regnskab med et overskud på kr. 20.393,30, hvilket er kr. 11.443,30,- mere end budgetteret. Dette fordi Ylva stævnet til trods for alle ods gav et pænt lille overskud. Regnskab blev godkendt med følgende kommentarer:

 • Der skal indkøbes materialer til udbedring af kæder til bøjerne.
  Vi har fået 16,5 meter brugt kæde af Tomas Valling. Men der skal indkøbes 6-10 stk. ½” samleled. Bjerne lovede at se hvad han kan skaffe dem til. Lars R fortæller at Valling måske har mere kæde vi kan få, hvilket vi tager imod med kyshånd.
 • Ib meddeler at Kommunen måske giver tilskud til målerkursus Per har været på.
 • Lars finder ud af hvorfor udgiften til forplejning aftenkapsejlads er steget 40-45%. Efterskrift-Regningerne fra Spar er steget 45% og vi har ifølge tallene været gode/bedre ved vores dommerbådsfolk J

Budgettet for 2022 blev ligeledes godkendt af udvalget, med disse kommentarer.

 • Budgettet er stramt på 500 kr., hvilket er lige i underkanten.
 • Vi talte om betaling pr. deltager og ikke båd til Øhavet Rundt, men endte med blot at sætte prisen op med 50 kr. til Kr. 400,-
 • Aftenkapsejlads sættes også op med 50 kr., så det koster den meget lille pris af kr. 250,-
 • Efterskrift: Udgifterne til præmier til både aftenkapsejlads og ØHR sættes lidt op og det samme gør forplejningen til aftenkapsejlads. Så ender vi på et budget på kr. 3.250,- hvor der er lidt plads til ”udskejelser”.
 • Der blev spurgt ind til hvorfor vi ikke vil holde klassebådsstævne i 2023. Årsagen er at vi føler at det er en ret stor arbejdsbyrde med både ØHR og klassestævne i august.
  Der bliver sagt at vi bør finde flere medlemmer at dele arbejdsbyrden ud på, hvilket tages til efterretning.

Det foreløbige regnskab for 2022 og budget for 2022 findes her: Foreløbigt Regnskab 2022 samt Budget 2023 Kapsejlads

4. Valg af udvalgsmedlemmer

Alle udvalgsmedlemmer var til stede og ønsker alle genvalg.

Og Carl Nielsen indvilligede i at være med i udvalget. Carl deltager alligevel i mange af vores beslutninger og møder, så det er meget oplagt. Det blev modtaget med applaus.

Udvalget består nu af: Hans, Carl, Ole, Bent, Lars L, Philip, Anette, Lars R og Per.

 

5. Valg af Tovholder/Formand

Ole har nu i mange år sagt, at nu var det sidste år han ville være tovholder.

Så efter 17 år på posten mener han, at nu er det tiden at træde lidt tilbage.

Per indvilligede i at overtage posten.

Vi omdøber for nemheds skyld titlen til formand for kapsejladsudvalget.

 

6. Indstilling af medlem til bestyrelsen

Bjerne vil heldigvis stadig gerne være kontaktperson til bestyrelsen, hvilket blev modtaget med applaus.

 

7. Planlægning af sæsonen 2023

Øhavet Rundt 2023:

Øhavet Rundt afholdes fredag og lørdag den 25.-26. august 2023.

 

Lars har meddelt at han ikke kan deltage i forbindelse med ØHR 2023. Så alt det som Lars og Karen plejer at lave, skal vi have delt ud til udvalget.

 

Teltfirmaet er lukket, så vi skal have fundet anden leverandør.

Lars Richter spørger Fyns Teltudlejning i Odense. Ib lover at spørge et udlejningsfirma i Skårup, som tidligere er brugt til Classic Regatta.

Telt ca. 10×14 meter med vinduer. Borde og bænke til ca. 96 personer. 12 borde med 8 personer.

Pris i år var kr. 11.000,- + kr. 5000,- for ekstra uge til J70 arrangement.

I 2023 skal teltet også stå en ekstra uge. Altså fra torsdag den 24. august til mandag den 4. september.

 

Der var en snak om hvordan vi får flere med til præmieuddelingen.  Problemet er at bådene sejler meget forskelligt i fart. Måske kan de langsomste turbåde starte ½ time før alle andre, allerede kl. 8.30, og de hurtigste turbåde noget senere.

 

Aftensejlads:

Henrik Snitker spørger ind til mulighed for at undvære østmærket/mærke 5 enten ud eller hjem, så vi ikke altid skal sejle samme vej.

Det blev livligt diskuteret, og vi kigger nærmere på det, men kan se nogle udfordringer specielt med sten og vanddybder.

 

8. Evt.

De 2 yngste Lars R og Per tager stenbøjen ind ved lejlighed når vinden er meget svag og solen er fremme (ønsketænkning).

Vi takkede Ole for hans mange år som formand for kapsejladsudvalget, og uddelte en lille kurv med vådt og sødt. Men vi regner stadig med at Ole deltager som menig medlem af vores udvalg med mange af de job han hele tiden har udført så godt og trofast. 

 

2021

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget 2021

2020

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget 2020

2019

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget 13. november 2019

2018

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget mandag den 19. november 2018
Dagsorden
1. Formandens/ tovholderens beretning
2. Regnskab
3. Valg af udvalgsmedlemmer
4. Valg af formand og tovholder
5. Planlægning af sæsonen 2019
6. Evt.

Deltagere
Ole, Bodil, Hans, Philip, Lars, Bjerne, Anette, Per (ref.)
Afbud Bent
1. Formandens/tovholderens beretning

Årets beretning fra tovholder Ole Jensen.
Vinterens aktiviteter:
Igen i år indbød udvalget til den traditionelle bowlingturnering, der som sædvanlig blev arrangeret af Bent Andersen. Det løb af stablen d.22. februar.
Som sædvanlig var der fin tilslutning, og Bent har lovet at stå for næste års turnering, hvis vi planlægger at afvikle det igen.
Ud over ovenstående afholdt udvalget ingen vinterarrangementer. Det er blevet besluttet, at Sejlerskolen skal stå for klubbens vinteraktiviteter.
De har derfor afviklet følgende: Meteorologi – motor og teknik i sejlbåde – tovværk og kapsejladsregler.
Tilbage for vores udvalg er så at sørge for aktiviteter på vandet, og det er jo heller ikke så ringe endda!!
Mandagssejladserne startede d.30/4. Som sædvanlig har der igen i år været fin tilslutning til sejladserne. Vi har for det meste været begunstiget med fint sejlvejr og haft nogle gode dyster. Sæsonen sluttede med en op/ned bane efterfulgt af en distancesejlads i pragtfuldt sejlervejr, dog havde vi den sidste sejlads den efterfølgende mandag. Dette skyldtes, at vi havde flyttet sidste sejlads en uge frem på grund af ”Sølvroret”, og jeg tror, det var meget godt for tilslutningen til vores sejlads.
Dommertjanserne blev i det store og hele afviklet tilfredsstillende.
Som noget nyt i år har vi ladet sejladsen Øhavet Rundt tælle med 1 sejlads i det samlede resultat for aftensejladserne. Det gjorde vi for at tilskynde nogle flere ”mandagssejlere” til at melde sig til Øhavet Rundt. Det gav så vidt vides en halv snes ekstra deltagere.
Præmieuddelingen fandt sted d.24/9 i Egely. Jeg synes, at tilslutningen godt kunne være lidt bedre. Det er noget, vi måske kan gøre noget ved.
Som afrunding på mandagssejladserne kan det fortælles, at da kapsejladsbøjerne skulle hentes ind for vinteren kiggede de 3 indsamlere forgæves efter vores flotte gule bøje ved Valdemars slot. Trods lang tids søgen lykkedes det ikke at finde den. Historien ender delvis lykkelig. Klubben får en melding fra Langeland om, at en gul tingest er drevet i land på kysten, og en ekspedition bringer den sikkert tilbage til Gambøt – det ulykkelige er, at vi desværre mangler p-ringen.
For at det ikke skal være løgn, havde ”stenbøjen” også besluttet at tage en tur ind i Lunkebugten. Denne er også bragt sikkert i land.
Tidlig i foråret startede udvalget planlægningen af Øhavet Rundt.
Aftaler blev indgået, og opgaver blev fordelt. Vores plan (huskeliste) over afviklingen er uvurderlig.
Vi havde i år på grund af sygdom lidt svært ved at besætte posterne omkring dommertjanserne. Vi var glade for, at gode kræfter trådte til, og vi fik løst problemet.
Tidligere år havde der været en tilbagegang. Dette års deltagerantal er steget med ca. 15% og vi håber den tendens vil fortsætte i årene fremover. Vi kunne godt ønske at se endnu flere deltagere fra mandagssejladserne (gerne dem ALLE!). Glædeligt er det at se de mange deltagere fra Korsør.
Fredag aften før sejladsen var pænt besøgt, og næsten alle nåede at få del i festmåltidet. Stemningen i og uden for teltet var fin. Lørdagen bød på perfekt sejlvejr. Gode starter og pragtfuld tur rundt om øerne. Øhavet Rundt 2018 var en hurtig tur. Alle både var i mål inden kl.18.00
Udvalget siger tak til alle, der i årets løb har bidraget til afvikling af de aktiviteter, vi roder med.
P.u.v
Tovholderen.

Kommentarer til beretningen:
Lars: Overdommeren var uhyggelig tæt på at ramme den rigtige tid for 1. båd i mål.
Philip mener at få penge retur når man alligevel ikke starter, er alt for flot og unødvendigt. 3-4 fik pengene retur i år, men kun dem som havde meldt afbud.
Per mener evt. at kontantbetaling bør udgå, for at få folk til at klare dette inden weekenden. Det kunne folk tilslutte sig.

2. Regnskab
Lars fremlagde et regnskab som samlet var kr. 2530,30 bedre end budgettet. Dette blev naturligvis godkendt, dog med den bemærkning at der bør indkøbes mere mad til fredagens arrangement, da man for mindst 2. år i træk løb tør før tid.
Budgettet for 2018 blev ligeledes godkendt.
Af væsentlige ændrede udgifter kommer indkøb af ankergrej til 2 bøjer og stænger og flag til ØHR startbøjer.

3. Valg af udvalgsmedlemmer
Bodil har valgt at trække sig fra udvalgsarbejdet. Men Bodil vil heldigvis stadig gerne hjælpe med i Øhavet Rundt arrangementet. Vi takker Bodil rigtig meget for mange års tro tjeneste i kapsejladsudvalget.
Det oplyses at Poul Erik heller ikke mere ønsker at deltage i udvalget. Også en stor tak til ham.
For at få ny inspiration forsøger vi at spørge nogle nye om de evt. har lyst til at deltage. Vi spørger i første omgang Jesper Fløe (Per) og John Runge (Philip). John har allerede sagt ja tak.
Udvalget består herefter af:
Ole, Lars L, Philip, Anette, Bent, Hans, Lars R, John J, John R og Per

4. Valg af formand/tovholder
Ole mener ikke at han lever op til tovholderjobbet med alle de nye tiltag der kommer fra bestyrelsen.
Udvalget mener dog at det kører fortræffeligt, og at de selvfølgelig nok skal hjælpe så meget de kan.
Ole overtales til at tage min. endnu et år.

5. Planlægning af sæsonen 2019
1. Bent har lovet at tage sig af bowlingturneringen i februar og sørger for dato og at lægge invitationen på hjemmesiden.
2. Kurser afholdes af sejlerskolen. Ikke alle er lige glade for at der nu skal betales. Nogle mener dog at det er ok, da prisen afspejler en gennemsnitlig pris for alle kurser. Dvs. enkelte kurser koster stadig kun 75,- selv om det er en dyr foredragsholder. Dog kan vi se at f.eks. tidligere afholdte kapsejladsregelkurser har haft væsentligt højere deltagerantal.
3. Der er igen kommet en henvendelse vedr. måltal for mandagssejladsernes 3. start. Per fremlagde en mail korrespondance og forlag til måltal. Der er bred enighed om at det ikke er nemt i netop den start, hvor bådene er meget forskellige. Derfor forsøger Philip at lurer stemningen ved følgende både om de evt. er interesseret i at deltage i et møde vedr. lystal og løbsinddeling: Chilli, Fru Jørgensen, Funky Fish, Fru Ullerlund, Valcava og evt. Explorer.
4. Per kontrollerer aftenkapsejladstilmeldingen på hjemmesiden, og koordinerer med Lars. Bla. skal tilmeldingsgebyr justeres. Lars lægger endeligt op.
5. Vedr. Øhavet rundt spørger Per tidligere deltagere omkring flytning af dato til en uge senere. Dvs. fredag og lørdag den 30. og 31. august 2019. Dette fordi det nu viser sig at andre arrangementer nu igen falder sammen med den dato vi har rykket til. Udvalget får besked om tilbagemeldinger.
6. 1. aftensejlads bliver lørdag den 27. april og derefter mandag den 29. april. Sidste aftensejlads før sommerferien mandag den 24. juni. 1. aftensejlads efter sommerferien mandag den 5. august og sidste sejlads lørdag den 14. september og mandag den 16. september.
7. Der skal indkøbes 2 nye P-ringe og ny kæde til alle bøjer. Der for søges med påsætning af zinkklodser på kæder. Per undersøger hvad de gør med DS bøjer i Faaborg. Per og Lars kontrollerer inden foråret længder på kæder. Indkøb evt. igennem Bjerne.
8. Dommerskibsbøjen er også slidt i fastgørelsen under vandet. Hans kan evt. svejse forstærkning på den. Der skal også svejses lidt på den en flagstang til de gule bøjer. Per kommer med den.

6. Evt.
Lars og Bjerne tager med til bestyrelsen at ikke alle er lige interesseret i strategiarbejde. Vi ønsker at sejle og arrangere sejlads, ikke kontorarbejde.

2017

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget den 20. november 2017

Dagsorden

 1. Formandens/ tovholderens beretning
 2. Regnskab
 3. Valg af udvalgsmedlemmer
 4. Valg af formand og tovholder
 5. Planlægning af sæsonen 2018
 6. Evt.

Deltagere

Ole Jensen, Lars Løvschall, Bodil Fischer, Hans Knudsen, Bent Andersen, Anette Hoff, John Jepsen, Lars Richter Jørgensen, Bjerne Sørensen, Jørgen Holme, Per Røssel (ref.)

1. Formandens/tovholderens beretning

Ole fremlagde nedenstående beretning.

Årsmøde i kapsejladsudvalget.

Vinterens aktiviteter:

Den traditionelle Bowlingturnering løb af stablen d.23/2.

 Deltagerne havde en fornøjelig aften med tætte dyster, hvor de ”måske” dygtigste blev klubmestre! Turneringen sluttede med et velfortjent måltid.

I forbindelse med afslutningen af mandagssejladserne 2016 var der et udbredt ønske om, at der blev afholdt regelkursus.

TSK havde netop haft Jørgen Holme og Henrik Buchwald på regelkursus hos Dansk Sejlunion. De indvilligede i at afholde et kursus for klubbens og de omliggende sejlklubbers medlemmer. Mødet fandt sted sidst i april, der var stort fremmøde og der var udbredt tilfredshed med aftenens udbytte.

Mandagssejladserne startede d.29/4.

Igen i år har der været god tilslutning til sejladserne. Ca.40 deltagende både i gennemsnit til start. Der har været skiftende sejlforhold – blæst og stille, så der har været noget for alle.

De skiftende dommertjanser er i stor udstrækning blevet udført tilfredsstillende, og så længe vi ikke kan finde en fast dommerstab, må vi fortsætte som vanligt.

Ved sidste årsmøde blev det nævnt, at de nye gule mærkebøjer var svære at se. Dette er nu bragt i orden, da Lars har monteret reflekser og Per og Anette har monteret flag på bøjerne.

Mærke 1. ved Valborgs kasse er ligeledes blevet flyttet ud på dybere vand.

Der er kommet styr på, at man ikke må ændre banen efter 15 min. Før 1. start, ligesom der er blevet strammet op på afkortning af banerne i stille vejr.

Skiltningen af banerne er blevet bedre med anbringelsen af skiltene på begge sider af dommerbåden.

Mandagssejladserne blev afsluttet med præmieuddeling d.25/9. Der var pænt fremmøde, men vi kunne godt tænke os, at tilslutningen i fremtiden bliver lidt større.

Stævner:

Vi har i år ikke afholdt nogle stævner.

Handicap måtte aflyse deres breddestævne, hvor vi i udvalget havde tilbudt vores hjælp. Aflysningen skyldtes manglende tilslutning.

TSK plejer i forbindelse med Classic Regatta at stå for afviklingen af klassebådsløbene, men også her svigtede tilslutningen.

Øhavet Rundt:

Tilslutningen til Øhavet Rundt 2017 var desværre skrumpet en del. Der var 46 tilmeldte både mod 57 i 2016. Jeg ved ikke hvad det skyldes. Det kunne måske være udsigten til dårligt vejr, forkerte modstandere, den ærgerlige sommer eller alt muligt andet.

I hvert fald havde de der deltog en fin sejlads, med frisk vejr i starten og flot spiler sejlads fra Mads Jensens grund til mål i Gambøt.

Fredag aften før sejladsen var der pæn tilslutning til spisning og social samvær. Udvalget siger tak til pige og ungdomsudvalg for hjælpen ved arrangementet.

Ligeledes siger vi tak til seniorerne for hjælp ved opsætning og nedtagning af teltet.

I det hele taget tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget til afviklingen af øhavet rundt.

Ole

 

Kommentarer til beretningen:

Jørgen fortæller at Sejlunionen måske gerne vil forsøge at holde et rigtigt weekend regelkursus på Thurø i 2019.

Men i 2018 blev det aftalt at Jørgen og Henrik, om muligt, gentager det populære minikursus fra sidste år. Jørgen spørger Henrik og vender tilbage til Ole.

Lars L sørger for at det bliver koordineret med Steen Andersen, da han har et helt kursusforløb i støbeskeen.

Nedgangen af deltager til Øhavet Rundt er forsøgt stoppet ved at rykke til en weekend senere i 2018. Den 24. og 25. august 2018.

Bjerne fortalte at sejlere fra TBL og SVA har forslået alternativ rute til Øhavet Rundt, for at få flere sejlere. De store både har problemer med at komme igennem de smalle farvande.

Der blev dog enighed om at det så ikke var en Øhavet Rundt, men en anden sejlads.

Der var flere som i 2017 meldte at de havde gaste problemer. Det blev omtalt at Sejl og studer skulle spørges om gaster.

Der har været situationer hvor dommerbåden ved aftensejladserne er blevet påsejlet eller tæt på.

Derfor blev det vendt om Thurø Sejlklub skal købe en dommerbåde. Flere bådtyper blev nævnt, LM21, LM23, en katamarantype eller en kabinebådstype. Bedst af alt ville være en type med centreret førerhus med plads til personer og samtidig med en nem adgang rundt om på dækket. Som f.eks. Kertemindes dommerbåd. Men prisen for en sådan vil være et problem.

Vedligehold og ekstra broplads er også en ting der kan være problematisk.

Der kom forslag på at lave en presenningsoverbygning på Gambøt. Dette skal vendes med f.eks handicapudvalget, som bruger Gambøt meget. Bjerne lovede at tegne på denne konstruktion. Og samtidig finde nogle priser som skal på budgettet for 2018.

2. Regnskab

Lars fremlagde et regnskab som samlet var kr. 572,78 bedre end budgettet. Dette blev naturligvis godkendt.

Budgettet for 2018 blev ligeledes godkendt med en enkelt ændring for præmier til bowling og evt. udgift til ombygning af Gambøt, hvis det ikke tages af hovedkassen.

3. Valg af udvalgsmedlemmer

Steen Andersen har ønsket at udtræde af udvalget, da han har mere end rigeligt at gøre med sejlerskolen mm. Vi takker Steen meget for hans indsats.

Der ud over var der ingen som havde ønsket at træde ud.

John Jepsen og Lars Richter Jørgensen indvilligede begge i at træde ind i udvalget. Vi byder dem hjertligt velkommen.

Udvalget består herefter af: Jørgen (formand og kontaktperson til bestyrelsen), Ole (tovholder), Lars L, Lars R, John, Bent, Bodil, Anette, Hans, Poul Erik og Per.

4. Valg af Formand

Jørgen Holme indvilligede i at fortsætte som overordnet formand og bestyrelsesmedlem, og Ole fortsætter som tovholder for kapsejladsudvalget. Per lovede at hjælpe Ole så meget som muligt J

5. Planlægning af sæsonen 2018

Bjerne fortalte at han sikkert kunne få Teamet Youth Vikings til at komme og holde et foredrag om Deres deltagelse i Youth Americas Cup. Bjerne spørger om de kan en aften i januar. Arrangementet skal koordineres med ungdomsudvalget. Bjerne gør det med Mette.

Jørgen fortæller at han på DS konference har fået et input om at man bør ligge noget læring ind i f.eks. aftenkapsejladserne. Dette kan gøres med f.eks. mandskabsbytning og snak efter sejladsen.

Der er også mange ting som f.eks. strøm, trim og andre finurligheder som mange kunne have godt af at lære noget mere om, således at der ikke skal gå så mange år før man finde ud af forholdene på Lunkebugten.

Hans og Kim Isager har før holdt et kursus herom. Det blev aftalt at Hans spørger kim om de kan gentage dette.

Der kom også forslag om at man kunne få en erfaren mand med ud til en af de første sejladser. Dette skal annonceres, således at der i god tid kan findes egnede folk. Det skal annonceres på hjemmesiden, evt. som en del af tilmeldingen, og der skal gøres opmærksom på at man skal tilmelde sig dette skriftligt.

Hans foreslog at der kunne skaffes en rigtig professionel (f.eks. sejlmager), som kunne komme med ud i en rib. Dette er før forsøgt i forbindelse med trimdag for klassebåde i SSS i forbindelse med Tåsinge Rundt. Men det gik i sig selv igen.

Det blev vendt at det ville være dejligt hvis der kunne laves en op/ned bane i stedet for distancebanerne. Men der var enighed om at det vil kræve for meget af ukyndige dommere, og at mange af ”turbådene” (som vi har flest af) ikke syntes så godt om denne sejladsform.

Bowling blev besluttet til den 22. februar 2018. Bent sørger for at det kommer på hjemmesiden.

Regelkursus ved Jørgen og Henrik kan blive den 5. april 2018. Tilbagemelding til Ole. Er ok, bliver den dag.

Kursus ved Hans og Kim kan være den 19. marts 2018. Tilbagemelding til Ole.

Aftensejladserne blev aftalt til opstart mandag den 30. april 2018.

Vi forsøger at droppe den 1. lørdagssejlads pga. for ringe deltagelse da andre år og dårligt sammenfald med St. Bededagsferien i år.

Den 15. september sejles op/ned baner om formiddagen og en distance om eftermiddagen. Denne dato vælges for at undgå sammenfald med Silverrudder. Men det bevirker at sidste sejlads 2018 bliver mandag den 17. september, og præmieuddeling mandag den 24. september.

Lars tilretter dette og lægger indbydelse på hjemmesiden.

Øhavet Rundt er den 24. og 25. august 2018.

6. Evt.

Ina havde pga. andet møde ikke mulighed for at deltage, men havde afleveret et brev med 3 forbedringspunkter, som gengives her i kort form.

 1. Bedre koordinering med seniorafdelingen vedr. rydning af plads og opsætning af telt til Øhavet Rundt. Dette blev taget til efterretning, og da der er flere sammenfald mellem udvalgsmedlemmer af kapsejladsudvalget og seniorer, skal de sørge for bedre koordinering.
 2. Øhavet Rundt, hjælp til servering af suppe, fadøl mm. I forbindelse med at deltagerne kommer hjem lørdag. Det blev aftalt at der skal laves bedre aftaler omkring dette inde Øhavet Rundt 2018.
 3. Vi bør påskønne vores hjælpere noget mere. Det blev aftalt at vi skal huske at sørge godt for vores personale når vi beder om hjælp. De skal forsynes med øl, vand, kage, brændstof mm.