Thurø Sejlklub

2021

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget 2021

2020

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget 2020

2019

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget 13. november 2019

2018

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget mandag den 19. november 2018
Dagsorden
1. Formandens/ tovholderens beretning
2. Regnskab
3. Valg af udvalgsmedlemmer
4. Valg af formand og tovholder
5. Planlægning af sæsonen 2019
6. Evt.

Deltagere
Ole, Bodil, Hans, Philip, Lars, Bjerne, Anette, Per (ref.)
Afbud Bent
1. Formandens/tovholderens beretning

Årets beretning fra tovholder Ole Jensen.
Vinterens aktiviteter:
Igen i år indbød udvalget til den traditionelle bowlingturnering, der som sædvanlig blev arrangeret af Bent Andersen. Det løb af stablen d.22. februar.
Som sædvanlig var der fin tilslutning, og Bent har lovet at stå for næste års turnering, hvis vi planlægger at afvikle det igen.
Ud over ovenstående afholdt udvalget ingen vinterarrangementer. Det er blevet besluttet, at Sejlerskolen skal stå for klubbens vinteraktiviteter.
De har derfor afviklet følgende: Meteorologi – motor og teknik i sejlbåde – tovværk og kapsejladsregler.
Tilbage for vores udvalg er så at sørge for aktiviteter på vandet, og det er jo heller ikke så ringe endda!!
Mandagssejladserne startede d.30/4. Som sædvanlig har der igen i år været fin tilslutning til sejladserne. Vi har for det meste været begunstiget med fint sejlvejr og haft nogle gode dyster. Sæsonen sluttede med en op/ned bane efterfulgt af en distancesejlads i pragtfuldt sejlervejr, dog havde vi den sidste sejlads den efterfølgende mandag. Dette skyldtes, at vi havde flyttet sidste sejlads en uge frem på grund af ”Sølvroret”, og jeg tror, det var meget godt for tilslutningen til vores sejlads.
Dommertjanserne blev i det store og hele afviklet tilfredsstillende.
Som noget nyt i år har vi ladet sejladsen Øhavet Rundt tælle med 1 sejlads i det samlede resultat for aftensejladserne. Det gjorde vi for at tilskynde nogle flere ”mandagssejlere” til at melde sig til Øhavet Rundt. Det gav så vidt vides en halv snes ekstra deltagere.
Præmieuddelingen fandt sted d.24/9 i Egely. Jeg synes, at tilslutningen godt kunne være lidt bedre. Det er noget, vi måske kan gøre noget ved.
Som afrunding på mandagssejladserne kan det fortælles, at da kapsejladsbøjerne skulle hentes ind for vinteren kiggede de 3 indsamlere forgæves efter vores flotte gule bøje ved Valdemars slot. Trods lang tids søgen lykkedes det ikke at finde den. Historien ender delvis lykkelig. Klubben får en melding fra Langeland om, at en gul tingest er drevet i land på kysten, og en ekspedition bringer den sikkert tilbage til Gambøt – det ulykkelige er, at vi desværre mangler p-ringen.
For at det ikke skal være løgn, havde ”stenbøjen” også besluttet at tage en tur ind i Lunkebugten. Denne er også bragt sikkert i land.
Tidlig i foråret startede udvalget planlægningen af Øhavet Rundt.
Aftaler blev indgået, og opgaver blev fordelt. Vores plan (huskeliste) over afviklingen er uvurderlig.
Vi havde i år på grund af sygdom lidt svært ved at besætte posterne omkring dommertjanserne. Vi var glade for, at gode kræfter trådte til, og vi fik løst problemet.
Tidligere år havde der været en tilbagegang. Dette års deltagerantal er steget med ca. 15% og vi håber den tendens vil fortsætte i årene fremover. Vi kunne godt ønske at se endnu flere deltagere fra mandagssejladserne (gerne dem ALLE!). Glædeligt er det at se de mange deltagere fra Korsør.
Fredag aften før sejladsen var pænt besøgt, og næsten alle nåede at få del i festmåltidet. Stemningen i og uden for teltet var fin. Lørdagen bød på perfekt sejlvejr. Gode starter og pragtfuld tur rundt om øerne. Øhavet Rundt 2018 var en hurtig tur. Alle både var i mål inden kl.18.00
Udvalget siger tak til alle, der i årets løb har bidraget til afvikling af de aktiviteter, vi roder med.
P.u.v
Tovholderen.

Kommentarer til beretningen:
Lars: Overdommeren var uhyggelig tæt på at ramme den rigtige tid for 1. båd i mål.
Philip mener at få penge retur når man alligevel ikke starter, er alt for flot og unødvendigt. 3-4 fik pengene retur i år, men kun dem som havde meldt afbud.
Per mener evt. at kontantbetaling bør udgå, for at få folk til at klare dette inden weekenden. Det kunne folk tilslutte sig.

2. Regnskab
Lars fremlagde et regnskab som samlet var kr. 2530,30 bedre end budgettet. Dette blev naturligvis godkendt, dog med den bemærkning at der bør indkøbes mere mad til fredagens arrangement, da man for mindst 2. år i træk løb tør før tid.
Budgettet for 2018 blev ligeledes godkendt.
Af væsentlige ændrede udgifter kommer indkøb af ankergrej til 2 bøjer og stænger og flag til ØHR startbøjer.

3. Valg af udvalgsmedlemmer
Bodil har valgt at trække sig fra udvalgsarbejdet. Men Bodil vil heldigvis stadig gerne hjælpe med i Øhavet Rundt arrangementet. Vi takker Bodil rigtig meget for mange års tro tjeneste i kapsejladsudvalget.
Det oplyses at Poul Erik heller ikke mere ønsker at deltage i udvalget. Også en stor tak til ham.
For at få ny inspiration forsøger vi at spørge nogle nye om de evt. har lyst til at deltage. Vi spørger i første omgang Jesper Fløe (Per) og John Runge (Philip). John har allerede sagt ja tak.
Udvalget består herefter af:
Ole, Lars L, Philip, Anette, Bent, Hans, Lars R, John J, John R og Per

4. Valg af formand/tovholder
Ole mener ikke at han lever op til tovholderjobbet med alle de nye tiltag der kommer fra bestyrelsen.
Udvalget mener dog at det kører fortræffeligt, og at de selvfølgelig nok skal hjælpe så meget de kan.
Ole overtales til at tage min. endnu et år.

5. Planlægning af sæsonen 2019
1. Bent har lovet at tage sig af bowlingturneringen i februar og sørger for dato og at lægge invitationen på hjemmesiden.
2. Kurser afholdes af sejlerskolen. Ikke alle er lige glade for at der nu skal betales. Nogle mener dog at det er ok, da prisen afspejler en gennemsnitlig pris for alle kurser. Dvs. enkelte kurser koster stadig kun 75,- selv om det er en dyr foredragsholder. Dog kan vi se at f.eks. tidligere afholdte kapsejladsregelkurser har haft væsentligt højere deltagerantal.
3. Der er igen kommet en henvendelse vedr. måltal for mandagssejladsernes 3. start. Per fremlagde en mail korrespondance og forlag til måltal. Der er bred enighed om at det ikke er nemt i netop den start, hvor bådene er meget forskellige. Derfor forsøger Philip at lurer stemningen ved følgende både om de evt. er interesseret i at deltage i et møde vedr. lystal og løbsinddeling: Chilli, Fru Jørgensen, Funky Fish, Fru Ullerlund, Valcava og evt. Explorer.
4. Per kontrollerer aftenkapsejladstilmeldingen på hjemmesiden, og koordinerer med Lars. Bla. skal tilmeldingsgebyr justeres. Lars lægger endeligt op.
5. Vedr. Øhavet rundt spørger Per tidligere deltagere omkring flytning af dato til en uge senere. Dvs. fredag og lørdag den 30. og 31. august 2019. Dette fordi det nu viser sig at andre arrangementer nu igen falder sammen med den dato vi har rykket til. Udvalget får besked om tilbagemeldinger.
6. 1. aftensejlads bliver lørdag den 27. april og derefter mandag den 29. april. Sidste aftensejlads før sommerferien mandag den 24. juni. 1. aftensejlads efter sommerferien mandag den 5. august og sidste sejlads lørdag den 14. september og mandag den 16. september.
7. Der skal indkøbes 2 nye P-ringe og ny kæde til alle bøjer. Der for søges med påsætning af zinkklodser på kæder. Per undersøger hvad de gør med DS bøjer i Faaborg. Per og Lars kontrollerer inden foråret længder på kæder. Indkøb evt. igennem Bjerne.
8. Dommerskibsbøjen er også slidt i fastgørelsen under vandet. Hans kan evt. svejse forstærkning på den. Der skal også svejses lidt på den en flagstang til de gule bøjer. Per kommer med den.

6. Evt.
Lars og Bjerne tager med til bestyrelsen at ikke alle er lige interesseret i strategiarbejde. Vi ønsker at sejle og arrangere sejlads, ikke kontorarbejde.

2017

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget den 20. november 2017

Dagsorden

  1. Formandens/ tovholderens beretning
  2. Regnskab
  3. Valg af udvalgsmedlemmer
  4. Valg af formand og tovholder
  5. Planlægning af sæsonen 2018
  6. Evt.

Deltagere

Ole Jensen, Lars Løvschall, Bodil Fischer, Hans Knudsen, Bent Andersen, Anette Hoff, John Jepsen, Lars Richter Jørgensen, Bjerne Sørensen, Jørgen Holme, Per Røssel (ref.)

1. Formandens/tovholderens beretning

Ole fremlagde nedenstående beretning.

Årsmøde i kapsejladsudvalget.

Vinterens aktiviteter:

Den traditionelle Bowlingturnering løb af stablen d.23/2.

 Deltagerne havde en fornøjelig aften med tætte dyster, hvor de ”måske” dygtigste blev klubmestre! Turneringen sluttede med et velfortjent måltid.

I forbindelse med afslutningen af mandagssejladserne 2016 var der et udbredt ønske om, at der blev afholdt regelkursus.

TSK havde netop haft Jørgen Holme og Henrik Buchwald på regelkursus hos Dansk Sejlunion. De indvilligede i at afholde et kursus for klubbens og de omliggende sejlklubbers medlemmer. Mødet fandt sted sidst i april, der var stort fremmøde og der var udbredt tilfredshed med aftenens udbytte.

Mandagssejladserne startede d.29/4.

Igen i år har der været god tilslutning til sejladserne. Ca.40 deltagende både i gennemsnit til start. Der har været skiftende sejlforhold – blæst og stille, så der har været noget for alle.

De skiftende dommertjanser er i stor udstrækning blevet udført tilfredsstillende, og så længe vi ikke kan finde en fast dommerstab, må vi fortsætte som vanligt.

Ved sidste årsmøde blev det nævnt, at de nye gule mærkebøjer var svære at se. Dette er nu bragt i orden, da Lars har monteret reflekser og Per og Anette har monteret flag på bøjerne.

Mærke 1. ved Valborgs kasse er ligeledes blevet flyttet ud på dybere vand.

Der er kommet styr på, at man ikke må ændre banen efter 15 min. Før 1. start, ligesom der er blevet strammet op på afkortning af banerne i stille vejr.

Skiltningen af banerne er blevet bedre med anbringelsen af skiltene på begge sider af dommerbåden.

Mandagssejladserne blev afsluttet med præmieuddeling d.25/9. Der var pænt fremmøde, men vi kunne godt tænke os, at tilslutningen i fremtiden bliver lidt større.

Stævner:

Vi har i år ikke afholdt nogle stævner.

Handicap måtte aflyse deres breddestævne, hvor vi i udvalget havde tilbudt vores hjælp. Aflysningen skyldtes manglende tilslutning.

TSK plejer i forbindelse med Classic Regatta at stå for afviklingen af klassebådsløbene, men også her svigtede tilslutningen.

Øhavet Rundt:

Tilslutningen til Øhavet Rundt 2017 var desværre skrumpet en del. Der var 46 tilmeldte både mod 57 i 2016. Jeg ved ikke hvad det skyldes. Det kunne måske være udsigten til dårligt vejr, forkerte modstandere, den ærgerlige sommer eller alt muligt andet.

I hvert fald havde de der deltog en fin sejlads, med frisk vejr i starten og flot spiler sejlads fra Mads Jensens grund til mål i Gambøt.

Fredag aften før sejladsen var der pæn tilslutning til spisning og social samvær. Udvalget siger tak til pige og ungdomsudvalg for hjælpen ved arrangementet.

Ligeledes siger vi tak til seniorerne for hjælp ved opsætning og nedtagning af teltet.

I det hele taget tak til alle der på den ene eller anden måde har bidraget til afviklingen af øhavet rundt.

Ole

 

Kommentarer til beretningen:

Jørgen fortæller at Sejlunionen måske gerne vil forsøge at holde et rigtigt weekend regelkursus på Thurø i 2019.

Men i 2018 blev det aftalt at Jørgen og Henrik, om muligt, gentager det populære minikursus fra sidste år. Jørgen spørger Henrik og vender tilbage til Ole.

Lars L sørger for at det bliver koordineret med Steen Andersen, da han har et helt kursusforløb i støbeskeen.

Nedgangen af deltager til Øhavet Rundt er forsøgt stoppet ved at rykke til en weekend senere i 2018. Den 24. og 25. august 2018.

Bjerne fortalte at sejlere fra TBL og SVA har forslået alternativ rute til Øhavet Rundt, for at få flere sejlere. De store både har problemer med at komme igennem de smalle farvande.

Der blev dog enighed om at det så ikke var en Øhavet Rundt, men en anden sejlads.

Der var flere som i 2017 meldte at de havde gaste problemer. Det blev omtalt at Sejl og studer skulle spørges om gaster.

Der har været situationer hvor dommerbåden ved aftensejladserne er blevet påsejlet eller tæt på.

Derfor blev det vendt om Thurø Sejlklub skal købe en dommerbåde. Flere bådtyper blev nævnt, LM21, LM23, en katamarantype eller en kabinebådstype. Bedst af alt ville være en type med centreret førerhus med plads til personer og samtidig med en nem adgang rundt om på dækket. Som f.eks. Kertemindes dommerbåd. Men prisen for en sådan vil være et problem.

Vedligehold og ekstra broplads er også en ting der kan være problematisk.

Der kom forslag på at lave en presenningsoverbygning på Gambøt. Dette skal vendes med f.eks handicapudvalget, som bruger Gambøt meget. Bjerne lovede at tegne på denne konstruktion. Og samtidig finde nogle priser som skal på budgettet for 2018.

2. Regnskab

Lars fremlagde et regnskab som samlet var kr. 572,78 bedre end budgettet. Dette blev naturligvis godkendt.

Budgettet for 2018 blev ligeledes godkendt med en enkelt ændring for præmier til bowling og evt. udgift til ombygning af Gambøt, hvis det ikke tages af hovedkassen.

3. Valg af udvalgsmedlemmer

Steen Andersen har ønsket at udtræde af udvalget, da han har mere end rigeligt at gøre med sejlerskolen mm. Vi takker Steen meget for hans indsats.

Der ud over var der ingen som havde ønsket at træde ud.

John Jepsen og Lars Richter Jørgensen indvilligede begge i at træde ind i udvalget. Vi byder dem hjertligt velkommen.

Udvalget består herefter af: Jørgen (formand og kontaktperson til bestyrelsen), Ole (tovholder), Lars L, Lars R, John, Bent, Bodil, Anette, Hans, Poul Erik og Per.

4. Valg af Formand

Jørgen Holme indvilligede i at fortsætte som overordnet formand og bestyrelsesmedlem, og Ole fortsætter som tovholder for kapsejladsudvalget. Per lovede at hjælpe Ole så meget som muligt J

5. Planlægning af sæsonen 2018

Bjerne fortalte at han sikkert kunne få Teamet Youth Vikings til at komme og holde et foredrag om Deres deltagelse i Youth Americas Cup. Bjerne spørger om de kan en aften i januar. Arrangementet skal koordineres med ungdomsudvalget. Bjerne gør det med Mette.

Jørgen fortæller at han på DS konference har fået et input om at man bør ligge noget læring ind i f.eks. aftenkapsejladserne. Dette kan gøres med f.eks. mandskabsbytning og snak efter sejladsen.

Der er også mange ting som f.eks. strøm, trim og andre finurligheder som mange kunne have godt af at lære noget mere om, således at der ikke skal gå så mange år før man finde ud af forholdene på Lunkebugten.

Hans og Kim Isager har før holdt et kursus herom. Det blev aftalt at Hans spørger kim om de kan gentage dette.

Der kom også forslag om at man kunne få en erfaren mand med ud til en af de første sejladser. Dette skal annonceres, således at der i god tid kan findes egnede folk. Det skal annonceres på hjemmesiden, evt. som en del af tilmeldingen, og der skal gøres opmærksom på at man skal tilmelde sig dette skriftligt.

Hans foreslog at der kunne skaffes en rigtig professionel (f.eks. sejlmager), som kunne komme med ud i en rib. Dette er før forsøgt i forbindelse med trimdag for klassebåde i SSS i forbindelse med Tåsinge Rundt. Men det gik i sig selv igen.

Det blev vendt at det ville være dejligt hvis der kunne laves en op/ned bane i stedet for distancebanerne. Men der var enighed om at det vil kræve for meget af ukyndige dommere, og at mange af ”turbådene” (som vi har flest af) ikke syntes så godt om denne sejladsform.

Bowling blev besluttet til den 22. februar 2018. Bent sørger for at det kommer på hjemmesiden.

Regelkursus ved Jørgen og Henrik kan blive den 5. april 2018. Tilbagemelding til Ole. Er ok, bliver den dag.

Kursus ved Hans og Kim kan være den 19. marts 2018. Tilbagemelding til Ole.

Aftensejladserne blev aftalt til opstart mandag den 30. april 2018.

Vi forsøger at droppe den 1. lørdagssejlads pga. for ringe deltagelse da andre år og dårligt sammenfald med St. Bededagsferien i år.

Den 15. september sejles op/ned baner om formiddagen og en distance om eftermiddagen. Denne dato vælges for at undgå sammenfald med Silverrudder. Men det bevirker at sidste sejlads 2018 bliver mandag den 17. september, og præmieuddeling mandag den 24. september.

Lars tilretter dette og lægger indbydelse på hjemmesiden.

Øhavet Rundt er den 24. og 25. august 2018.

6. Evt.

Ina havde pga. andet møde ikke mulighed for at deltage, men havde afleveret et brev med 3 forbedringspunkter, som gengives her i kort form.

  1. Bedre koordinering med seniorafdelingen vedr. rydning af plads og opsætning af telt til Øhavet Rundt. Dette blev taget til efterretning, og da der er flere sammenfald mellem udvalgsmedlemmer af kapsejladsudvalget og seniorer, skal de sørge for bedre koordinering.
  2. Øhavet Rundt, hjælp til servering af suppe, fadøl mm. I forbindelse med at deltagerne kommer hjem lørdag. Det blev aftalt at der skal laves bedre aftaler omkring dette inde Øhavet Rundt 2018.
  3. Vi bør påskønne vores hjælpere noget mere. Det blev aftalt at vi skal huske at sørge godt for vores personale når vi beder om hjælp. De skal forsynes med øl, vand, kage, brændstof mm.