Thurø Sejlklub

Bestyrelsens beretning forelagt af formanden på generalforsamlingen 27. januar 2019

 

Velkommen til jer alle, i det gode gamle vintervejr med slud og regn, til gennemgang af endnu et flot sejler-år for Thurø Sejlklub.

I sæsonen 2018 var vejret – som vi alle taler om men ikke kan gøre noget ved – det bedste sejlervejr nogen sinde i antal solskinstimer.

Jeg vil nu i bestyrelsens beretning se tilbage på året 2018, men også i beretningen se frem mod de udfordringer som påvirker udviklingen i klubben, bestyrelsens arbejde og medlemmernes trivsel.

De fysiske rammer, med muligheder for udviklingen i klubben, er udfordrende på landaktiviteter, det har betydning for sejlads for os alle, børnene, de unge, de voksne, familier med og uden børn, samt en senior skare som er voksende, også i foreningslivet.

Thurø Sejlklub skal favne, fra de mindste børn til seniorerne i vor klub, kort sagt, give plads til alle.

Den fremtidige måde at lede på, er at uddelegere, vejlede, kommunikere og informere. Her anvender vi mulighederne for tilgangen til kommunikationsmuligheder, bl.a. hjemmeside, nyhedsbreve, facebookside, facebookgrupper, instagram, twitter m.v., og vort blad GAMBØTPOSTEN, samt den almindelige kommunikation blandt medlemmerne.

Vi håber fortsat, at alle medlemmerne løbende i de forskellige kommunikationsmønstre får adgang til de muligheder, klubben som service kan tilbyde jer, næsten på realtid.

Husk, alle udvalg arbejder på, at informere det så godt som muligt til gavn for os alle.

 

 

Året 2018.

Var der noget som fyldte meget i Thurø Sejlklub gennem hele året, var det Projektet Sejl og Studér, som har stået for den tilgang og udvikling i klubben, der er sket de seneste år. Det har også betydet meget for vort ansigt udadtil.

Starten af 2018 var indstilling af TSK til Dansk Sejlunions klubudviklingspris, med projektet (sejl og studér og J-70 bådene) hvor vi kom hjem med kr. 20.000,-.

Vi havde også sendt en indstilling til Svendborg Sport og Idræt prisen både som klub og leder, her lykkedes det os at få prisen med hjem som klub, også på projektet Sejl og Studér og J-70 bådene.

Og videre med en indstilling i efteråret 2018 til Danskernes Idrætspris i Sportslørdag i dr-tv den 6. januar. TSK kom ikke hjem med prisen, men er nu kendt i det danske land.

De 3 priser er et udtryk for, at der leveres flotte resultater hele vejen rundt i udvalgene og der er skabt et udviklende aktivitetsniveau.

Tak til de unge fra sejl og studér der tog til Herning og også tak til jer andre som havde en hyggelig aften i Egely,

Ideen med at de unge kom på vognen med et nyt projekt har vi kun fået store roser for, alle steder vi kommer i foreningslivet.

Vi / I må være stolte her i dag, klubbens projekter og de indstillinger og nomineringer kan lade sig gøre, fordi alle vore udvalg har arbejdet sammen, ydet en ekstraordinær indsats, givet plads, med huse, havneplads, både og grej. Her kommer fællesskabet til sin ret.

Med den mangeartede medlemsskare er fællesskaber/socialt samvær bærende for udviklingen i klubben, vi har før i tiden både haft – standerhejsning – og en afrigger-fest, som en fælles ting for alle.
Vi mærker også denne ændring, så standerhejsningen er det tilbageværende samlende arrangement. Det vil vi prøve at ændre i 2019. Dagen vil vi prøve på at styrke som festdag, med klubliv og igangsætning af årets aktiviteter.
Det vil jeg komme ind på senere i beretningen.

 

I året blev der i folketinget vedtaget en persondatalov gældende fra 25. maj, som også indbefattede foreninger.

En privatlivspolitik for Thurø Sejlklub er nu lagt på klubbens hjemmeside, med information om hvordan vi behandler personoplysninger.

Har du bemærkninger eller spørgsmål i den anledning kontakt bestyrelsen.

 

Medlemsundersøgelsen

En gang i 2018 startede klubben op på at lave en medlemsundersøgelse. Bestyrelsen var meget tilfreds med de tilkendegivelser vi fik, men ville gerne videre, så sidst på året 2018 har vi igen fremsendt en ny tilrettet medlemsundersøgelse.

Der er opstillet nye spørgsmål, – gravet dybere i mulden – for at høre jeres mening som kan danne arbejde for det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Under evt. vil Jacob Jensen, som har stået for arbejdet, give en dybere information omkring de afleverede svar, og bemærkninger der knytter sig til undersøgelsen.

 

Klubudviklingsmødet i 2017

Vi ser også på anden måde på trivslen bl.a. blev der afholdt et aftenmøde hvor bestyrelsen, underudvalgenes formænd og udvalgenes medlemmer havde et forløb med klubudvikling.
Tilkendegivelserne efter mødet var, at denne form for at mødes på tværs af udvalgene helt klart binder klubben bedre sammen.

Årets udviklingsmøde i 2019 er 26. februar og er for alle. Har du lyst til at deltage, gå på hjemmesiden og meld dig til.

I 2018 var pælesagen til behandling på Generalforsamlingen med afstemning omkring 2 udstedte deklarationer. Denne sag er ved at få sin afslutning, jeg har i løbet af ugen nu fået de 2 tinglyste deklarationer tilbage fra vor advokat, så mangler der lige information til Kyst, med besked om færdigmelding af projektet og tinglysningen er på plads.  Alt i alt må vi konstatere at der i denne sag er gået lang tid.

 

Udvalgene:

Udvalgene har givet nærmere information omkring aktiviteterne i de enkelte afdelinger i årsberetningerne, som er indeholdt i Gambøtposten, udsendt i januar måned, så her er en kort supplerende beretning.

 

Aktivitetsudvalget/kapsejlads med mandags kapsejlads og afvikling af sejladserne har stadig en stabil deltagerkreds på ca. 60 både.
Klubbens hovedkapsejlads Øhavet Rundt årligt i august har i 2018 haft en rimelig fremgang på 15 %. Det er virkelig flot at en skare klubmedlemmer stadig vil tilrettelægge dette store arrangement, både med spisning og musik om fredagen og sejlads om lørdagen.
Husk at sejladsen er flyttet til 30-31 august i 2019.
Kunne det ikke være spændende at vi får flere klubmedlemmer til at deltage i sejladsen, f.eks. deltage som single-hand, double-handed, med og uden måler brev. I konkurrence for at blive TSK klubmester.

Lad os få mange af klubmedlemmernes både ud at sejle den dag.

 

Pigerne har stadig fat i kvindelige sejlere her har dog været en lille tilbagegang. Det er en udfordring for hyænerne at holde fast i  den fælles kapsejlads for sundklubberne

 

Solingsejlads
Behovet for denne gamle båd er faldende efter at antallet af J-70 bådene er steget. Derfor er det oprindelige antal på 5 både, reduceret til nu 2 både til disposition for interesserede sejlere, fra ungdom til seniorer. Vi må se hvad brugen bliver fremover.
Bådene giver dog stadig sejlerglæde, ikke mindst hos Sejl og Studér. Bådene var en klubinvestering for 20 år siden, godt set af alle jer som pressede på dengang.
Kim Bünger som de seneste år var tovholder på bådene, slutter nu, han har været en del af opgaven og vedligeholdelse siden købet i 1998.
Tak Kim.

 

J-70
Det udvalg fortsætter stadig.
På det sportslige plan, de gode sejladser, som resulterer i at klubben er rykket op i 1 division fra 2019.
Et megen engageret team, en god portion energi og meget arbejde har præget udvalget.
Træningsaftener, events, pleje af sponsorer og kommunikation har været udfordrende for udvalget,
Godt gået med de 4 både vi har i dag, og et flot økonomisk fundament for de næste par år.
Har du lyst til at hjælpe afdelingen, tag kontakt direkte.

 

Sejlerskolen
Udover det at lære medlemmerne at sejle, har afdelingen også fra 2018 gået i gang med at tilrettelægge og afholde maritime kurser, fra meteorologi, sejlføring, teknik, tovværk, kapsejladsregler og foredrag for langturssejlads.
Disse tilbud til jer medlemmer vil fortsætte i sæsonen 2019. Har det vakt din interesse, se yderligere på hjemmesiden.
Igen her ser vi en gruppe af klubmedlemmer som påtager sig opgaven med at udvikle klubben.
Tak for indsatsen.

 

Handicapsejlads
En samlet flok af handicapsejlere, instruktører og hjælpere har stadig gang i årets sejladser. Med tilbud til sejlerne de 2 bådtyper Olsen Mini og Olsen Twin.
Afdelingen har vurderet at der er større interesse for at være 2 i bådene, og har fået en Olsen Twin mere. Et sponsorat på kr. 20.000 fra Elsass fonden er lige landet i afdelingen til køb af ny mast.
Det vil være spændende om det skaber mulighed for tilgang af nye medlemmer i det kommende år.

 

Huse og Broer:

Broerne:
Broanlægget er stadig flot og intakt, det forventes ikke at der i de kommende år bliver behov for større reparationer, men alene vedligeholdelse.

Vi kan dog se at den vestlige bro i optimisthavnen og spunsvæggen ved mastekranen begynder at ældes, så her vil det sikkert være nødvendigt indenfor en nærmere årrække med udskiftning af pæle eller igangsætte slåning af en evt. spunsvæg.

 

Ny mastekran på havnefronten er der blev der taget vel imod af alle brugerne, det har betydet at vi nu i langt højere grad kan bruge kranen på grund af den større lasteevne, enten til mast af-på montering, hejsning af mindre joller/gummibåde fra vand til land eller omvendt. Det har for enkelte brugere været en prøvelse at undgå ødelæggelse af grejet øverst i masten, incl. jeg selv.
Men øvelse gør mester, nu må vi se.

 

Huse:
Egely fungerer fortræffeligt, der er gang i brugen af lokalerne, ikke mindst ved at Sejl og Studér i perioder også selv laver mad i køkkenet og har klubaktivitetsaftener.
Men den megen brug kræver tilsvarende vedligeholdelse så mon ikke der her i foråret inden sæsonstarten, vil blive brugt en dag med maling af lokalet.
I forbindelse med Sport18, blev der indkøbt højtalere således at der nu er de optimale muligheder for at præsentere film video m.v.
Bl.a. i forbindelse med de kurser som i DS-regi bliver afholdt hos os.

 

Gambøtposten er stadig det papir kommunikationsmiddel som kommer til alle medlemmerne.  Gambøtposten indeholder de informationer som udvalgene leverer.
Seneste aktuelle nyheder, er for det meste på hjemmesiden og via facebok.
Det skal lige nævnes at der ikke p.t. er forslag om nedlæggelse af bladet.

 

IT og hjemmesiden:
Ligesom Gambøtposten er kommunikationen til jer, er det væsentligt at hjemmesiden fungerer upåklageligt.
Det er nu blevet en meget flot informationskilde,  alle kan gå ind og læse på og holde sig opdateret på seneste nyt i klubben.
De forskellige afdelinger er gode til at udsende informationerne til alle.

 

Ungdom:
Klubben og specielt ungdommen har mulighed for at skaffe midler gennem ansøgning på sponsorater m.v. Bl.a. har vi som SEF kunder kunnet tilmelde os Support Energi på den strøm og gas vi modtager som forbruger for at hjælpe ungdommen det blev til ca. kr. 6.000,-. i 2018.
I efteråret er der igangsat et projekt – Sportsklub- i et samarbejde med Dansk Sejlunion om udvikling af sportslige udviklingsmiljøer for unge sejlere i alderen 15/23 år. Det forventer afdelingen meget af.
Andre nyheder og informationer leveres under Facebook gruppen.

 

Fællesspisning:
Det er flot at så mange i sæson 2018 har haft lyst til at deltage i fællesspisning og samvær. Som jeg forstår det, er deltager antallet pr.gang mellem 40-50 og arrangementet er vel besøgt.
Dog er der nok en overvægt aldersmæssigt mod seniorer som deltager, så en opfordring er her til de yngre, meld dig til og nyd en aften i fælles selskab med andre klubmedlemmer.
Der har hver gang været serveret gode nye anretninger, tak til de forskellige hold som tager sig af denne store opgave.

 

Gæstesejlere:
I 2018 blev vi medlem i Naturturismen i Det sydfynske Øhav, det har resulteret i lidt opdatering på havnefronten med en bagagevogn, brandslukkere, og forbindingskasser.
I forbindelse med medlemskabet blev TSK med ca. 10 klubmedlemmer inviteret til møde omkring den enkeltes mening omkring et projekt og analyse hvordan vi oplever det sydfynske øhav.
Rapporten Havneanalyse – Det sydfynske Øhav – bliver lagt på klubbens hjemmeside, har du en aftenstund fri, læs den, danner det grundlag for nye ideer m.v.  må du gerne sende dine bemærkninger til formanden.
Havneanalysen har også forklaringer på, hvorfor sejlsport har det antal medlemmer og den udvikling som vil ske fremadrettet.
Bestyrelsen vil være opmærksom på betragtningerne i analysen i forbindelse med det fremtidige bestyrelsesarbejde.

 

Klubbens Økonomi:
Da vi havde generalforsamling i 2018, hvor kassereren fremlagte tal på budgetåret, var det med et underskud på ca. kr. 242.000 der blev fremlagt på en generalforsamling, uden den store debat gav forsamlingen accept på budgettallet.
På trods af dette, er det alligevel lykkedes alle udvalg at have respekt for egne budgettal, og i enkelte udvalg lykkedes det ved sponsoransøgninger at få et bedre resultat.
Et resultat vi kan være yderst tilfredse med, vi fik mere end balance i tallet, med et lille overskud.

Tak til alle afdelinger for den store indsats, vi skal huske på at klubbens egenskab med både at skabe fornyelse, skabe klubudvikling, og vækst, som regel koster på bundlinjen.

Så jeg vil på alle medlemmers vegne sige stor tak til vor kasserer for arbejdet med styring af alle de poster som er i en klub som vores, med mange udvalg.

Jeg vil ikke kommentere regnskab og budgettallene nærmere, det vil Lars gennemgå på sin sædvanlige lune måde.

 

Parkeringssagen:
Lokalplan 632 blev godkendt i foråret, men grundejere har benyttet sig af sidste klagemulighed, i Planklagenævnet, og her er der lang ekspeditionstid. Jvfr. Claus Larsen er der ved at blive lavet materiale omkring jordarealet, men afventer afgørelsen.

Vi regner derfor med at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvor der skal tages stilling til evt. køb af jord til anlæggelse af parkeringsareal.

TSK har forsøgt med fondsansøgninger, men fået afslag, måske på grund af, at der skal fremskaffes et stort beløb til køb. Der er ikke megen klubaktivitet i en parkeringsplads.

 

Vi er i gang med det nye år- en ny sæson
Og nye nomineringer. I år er ildsjælen Martin Hansen fra Ungdomsafdelingen indstillet til Den sydfynske Initiativpris, som afgøres på lørdag (Fyns amts avis), og til DS Klubudviklingspris 2019 for det flotte stykke arbejde han udfører i Ungdomsafdelingen bl.a. med afholdelse af sommersejl i TSK, med 10 års jubilæum i 2018.
Tak for din indsats her fra bestyrelsen.

 

Koldvandsbassin eller som pigerne siger: glad i låget
er det ny tiltag som – projekt – en kreds af klubmedlemmer arbejder med.
Gruppen er i gang med at finde modellen for en flydende ponton med sauna for vinterbadere, bestyrelsen har set tegninger og nærmere information omkring projektet. Der er mange opgaver, mange parter involveret, naboer, offentlige myndigheder, efterfølgende ansøgninger om midler til projektet.
Under evt. vil projektet blive præsenteret nærmere.

 

Standerhejsningen
Det bliver i år den 27. april.
Der er isætning af både den 13. april, så er pladsen ryddet og aktiviteterne i gang, specielt med master der skal på bådene. Derefter er det påske med mange fridage.
Derfor er standerhejsningsdagen flyttet længere hen på måneden til lørdag den 27. april.
Denne dag er valgt, fordi bestyrelsen gerne vil have så mange medlemmer med til at festliggøre dagen, og det kan ske denne dag. Aftenkapsejladserne starter denne lørdag, der er også stævne for J-70 bådene, ungdommen er i gang med forårsklargøringen,
vi prøver at lave et samlet aktivitetsprogram for dagens forløb, med standerhejsning kl. 16,00, og det der hører til på dagen.

 

Alle jer der er her i dag: Har du en god ide til aktivitetsdagen, send en email til en relevant afdeling eller til formandens postkasse.

 

Billedcollage. I mange år er der ikke kommet meget på væggene i de 2 huse.
For at vi kan nyde det store aktivitetsniveau, og vise omverdenen samt jer medlemmer årets gang, er der i Havnehuset opsat en billedcollage som illustrerer årets gang 2018 i TSK. Der er masser af spændende billeder, men da vi skulle holde os indenfor billedrammen, kom det hele ikke med.

 

En drøm, Fremtidsudsigten, er det et kraftcenter på Sydfyn?
Thurø sejlklub har det hele, bl.a.  en skare af ungdomssejlere, muligheder for jollesejladser, udvikling gennem kapsejlads i J-70 og en seniorskare der omfavner det hele.
Den ligger lige til højrebenet, jeg kunne foreslå at Dansk Sejlunion etablerede sig på Thurø Yachtværfts arealer med lokaler og et sejlermiljø.

 

DS som vor hovedorganisation har nu lagt en strategi med titlen DS-pejlemærker mod 2022, og har bl.a. et ambitiøst mål med tilgang af nye medlemmer. Vi er stærkt repræsenteret i DS, ved at Ditte Juul er indtrådt i bestyrelsen, og Ungdomsafdelingen gør brug af Mads Flüger der både er medlem hos os men også har sit daglige gøremål i DS.

Gå på DS hjemmeside -Sejlsport.dk og hold dig orienteret, der sker meget i dansk sejlsport.

 

TSK vil også gerne sætte et aftryk på udviklingen fremadrettet omkring Svendborg, f.eks. Landsstævnet L2021 er vi involveret i opgaven omkring at tilrettelægge et maritimt miljø.
Vi deltager også med bestyrelsesposter i Sport-og Idræt i Svendborg og Eliterådet for at påvirke de beslutninger der tages.
Herunder deltagelse i det årlige fælles sports arrangement for idræts-foreningerne, døbt SPULT, med base på Havneområdet i Svendborg. En lille video omkring spult vises efter pausen.

 

Hvad andet arbejder bestyrelsen for:

 Inklusion, DGI siger det med ordene

Idræt i fællesskab med andre, kan give spillerum for de forskellige menneskelige resurser, vi hver især har.

Mangfoldighed

Udviklingsarbejde

Inspiration

Erfaringer

Tiltag og projekter

 

FN´s 17 verdensmål – for bæredygtig udvikling, tager vi også fat på, i det fremtidige bestyrelsesarbejde. Det vil kunne give TSK en tidssvarende profil i rekrutteringen af fremtidens sejlere, ikke mindst de unge. Verdensmålene blive bragt i spil omkring sponsorater. Vi er godt på vej med opfyldelse af målene.

 

Slutteligt:

vor vision:

Thurø Sejlklub skaber livskvalitet gennem fællesskab – er til stor beundring i det danske sejlermiljø.

 

Tak til alle, fra en bestyrelse der arbejder målrettet og ikke mindst alle jer – der bakker os op – og gør det muligt

 

Dette var bestyrelsens beretning blandet, med lige dele historik og fremtidige udvikling og aktiviteter 2019, i alle udvalg til glæde for os alle.

 

En spændende sæson venter forude.

 

Hermed indholdet i beretningen for 2018 til debat.