Thurø Sejlklub


Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget mandag den 19. november 2018
Dagsorden
1. Formandens/ tovholderens beretning
2. Regnskab
3. Valg af udvalgsmedlemmer
4. Valg af formand og tovholder
5. Planlægning af sæsonen 2019
6. Evt.

Deltagere
Ole, Bodil, Hans, Philip, Lars, Bjerne, Anette, Per (ref.)
Afbud Bent
1. Formandens/tovholderens beretning

Årets beretning fra tovholder Ole Jensen.
Vinterens aktiviteter:
Igen i år indbød udvalget til den traditionelle bowlingturnering, der som sædvanlig blev arrangeret af Bent Andersen. Det løb af stablen d.22. februar.
Som sædvanlig var der fin tilslutning, og Bent har lovet at stå for næste års turnering, hvis vi planlægger at afvikle det igen.
Ud over ovenstående afholdt udvalget ingen vinterarrangementer. Det er blevet besluttet, at Sejlerskolen skal stå for klubbens vinteraktiviteter.
De har derfor afviklet følgende: Meteorologi – motor og teknik i sejlbåde – tovværk og kapsejladsregler.
Tilbage for vores udvalg er så at sørge for aktiviteter på vandet, og det er jo heller ikke så ringe endda!!
Mandagssejladserne startede d.30/4. Som sædvanlig har der igen i år været fin tilslutning til sejladserne. Vi har for det meste været begunstiget med fint sejlvejr og haft nogle gode dyster. Sæsonen sluttede med en op/ned bane efterfulgt af en distancesejlads i pragtfuldt sejlervejr, dog havde vi den sidste sejlads den efterfølgende mandag. Dette skyldtes, at vi havde flyttet sidste sejlads en uge frem på grund af ”Sølvroret”, og jeg tror, det var meget godt for tilslutningen til vores sejlads.
Dommertjanserne blev i det store og hele afviklet tilfredsstillende.
Som noget nyt i år har vi ladet sejladsen Øhavet Rundt tælle med 1 sejlads i det samlede resultat for aftensejladserne. Det gjorde vi for at tilskynde nogle flere ”mandagssejlere” til at melde sig til Øhavet Rundt. Det gav så vidt vides en halv snes ekstra deltagere.
Præmieuddelingen fandt sted d.24/9 i Egely. Jeg synes, at tilslutningen godt kunne være lidt bedre. Det er noget, vi måske kan gøre noget ved.
Som afrunding på mandagssejladserne kan det fortælles, at da kapsejladsbøjerne skulle hentes ind for vinteren kiggede de 3 indsamlere forgæves efter vores flotte gule bøje ved Valdemars slot. Trods lang tids søgen lykkedes det ikke at finde den. Historien ender delvis lykkelig. Klubben får en melding fra Langeland om, at en gul tingest er drevet i land på kysten, og en ekspedition bringer den sikkert tilbage til Gambøt – det ulykkelige er, at vi desværre mangler p-ringen.
For at det ikke skal være løgn, havde ”stenbøjen” også besluttet at tage en tur ind i Lunkebugten. Denne er også bragt sikkert i land.
Tidlig i foråret startede udvalget planlægningen af Øhavet Rundt.
Aftaler blev indgået, og opgaver blev fordelt. Vores plan (huskeliste) over afviklingen er uvurderlig.
Vi havde i år på grund af sygdom lidt svært ved at besætte posterne omkring dommertjanserne. Vi var glade for, at gode kræfter trådte til, og vi fik løst problemet.
Tidligere år havde der været en tilbagegang. Dette års deltagerantal er steget med ca. 15% og vi håber den tendens vil fortsætte i årene fremover. Vi kunne godt ønske at se endnu flere deltagere fra mandagssejladserne (gerne dem ALLE!). Glædeligt er det at se de mange deltagere fra Korsør.
Fredag aften før sejladsen var pænt besøgt, og næsten alle nåede at få del i festmåltidet. Stemningen i og uden for teltet var fin. Lørdagen bød på perfekt sejlvejr. Gode starter og pragtfuld tur rundt om øerne. Øhavet Rundt 2018 var en hurtig tur. Alle både var i mål inden kl.18.00
Udvalget siger tak til alle, der i årets løb har bidraget til afvikling af de aktiviteter, vi roder med.
P.u.v
Tovholderen.

Kommentarer til beretningen:
Lars: Overdommeren var uhyggelig tæt på at ramme den rigtige tid for 1. båd i mål.
Philip mener at få penge retur når man alligevel ikke starter, er alt for flot og unødvendigt. 3-4 fik pengene retur i år, men kun dem som havde meldt afbud.
Per mener evt. at kontantbetaling bør udgå, for at få folk til at klare dette inden weekenden. Det kunne folk tilslutte sig.

2. Regnskab
Lars fremlagde et regnskab som samlet var kr. 2530,30 bedre end budgettet. Dette blev naturligvis godkendt, dog med den bemærkning at der bør indkøbes mere mad til fredagens arrangement, da man for mindst 2. år i træk løb tør før tid.
Budgettet for 2018 blev ligeledes godkendt.
Af væsentlige ændrede udgifter kommer indkøb af ankergrej til 2 bøjer og stænger og flag til ØHR startbøjer.

3. Valg af udvalgsmedlemmer
Bodil har valgt at trække sig fra udvalgsarbejdet. Men Bodil vil heldigvis stadig gerne hjælpe med i Øhavet Rundt arrangementet. Vi takker Bodil rigtig meget for mange års tro tjeneste i kapsejladsudvalget.
Det oplyses at Poul Erik heller ikke mere ønsker at deltage i udvalget. Også en stor tak til ham.
For at få ny inspiration forsøger vi at spørge nogle nye om de evt. har lyst til at deltage. Vi spørger i første omgang Jesper Fløe (Per) og John Runge (Philip). John har allerede sagt ja tak.
Udvalget består herefter af:
Ole, Lars L, Philip, Anette, Bent, Hans, Lars R, John J, John R og Per

4. Valg af formand/tovholder
Ole mener ikke at han lever op til tovholderjobbet med alle de nye tiltag der kommer fra bestyrelsen.
Udvalget mener dog at det kører fortræffeligt, og at de selvfølgelig nok skal hjælpe så meget de kan.
Ole overtales til at tage min. endnu et år.

5. Planlægning af sæsonen 2019
1. Bent har lovet at tage sig af bowlingturneringen i februar og sørger for dato og at lægge invitationen på hjemmesiden.
2. Kurser afholdes af sejlerskolen. Ikke alle er lige glade for at der nu skal betales. Nogle mener dog at det er ok, da prisen afspejler en gennemsnitlig pris for alle kurser. Dvs. enkelte kurser koster stadig kun 75,- selv om det er en dyr foredragsholder. Dog kan vi se at f.eks. tidligere afholdte kapsejladsregelkurser har haft væsentligt højere deltagerantal.
3. Der er igen kommet en henvendelse vedr. måltal for mandagssejladsernes 3. start. Per fremlagde en mail korrespondance og forlag til måltal. Der er bred enighed om at det ikke er nemt i netop den start, hvor bådene er meget forskellige. Derfor forsøger Philip at lurer stemningen ved følgende både om de evt. er interesseret i at deltage i et møde vedr. lystal og løbsinddeling: Chilli, Fru Jørgensen, Funky Fish, Fru Ullerlund, Valcava og evt. Explorer.
4. Per kontrollerer aftenkapsejladstilmeldingen på hjemmesiden, og koordinerer med Lars. Bla. skal tilmeldingsgebyr justeres. Lars lægger endeligt op.
5. Vedr. Øhavet rundt spørger Per tidligere deltagere omkring flytning af dato til en uge senere. Dvs. fredag og lørdag den 30. og 31. august 2019. Dette fordi det nu viser sig at andre arrangementer nu igen falder sammen med den dato vi har rykket til. Udvalget får besked om tilbagemeldinger.
6. 1. aftensejlads bliver lørdag den 27. april og derefter mandag den 29. april. Sidste aftensejlads før sommerferien mandag den 24. juni. 1. aftensejlads efter sommerferien mandag den 5. august og sidste sejlads lørdag den 14. september og mandag den 16. september.
7. Der skal indkøbes 2 nye P-ringe og ny kæde til alle bøjer. Der for søges med påsætning af zinkklodser på kæder. Per undersøger hvad de gør med DS bøjer i Faaborg. Per og Lars kontrollerer inden foråret længder på kæder. Indkøb evt. igennem Bjerne.
8. Dommerskibsbøjen er også slidt i fastgørelsen under vandet. Hans kan evt. svejse forstærkning på den. Der skal også svejses lidt på den en flagstang til de gule bøjer. Per kommer med den.

6. Evt.
Lars og Bjerne tager med til bestyrelsen at ikke alle er lige interesseret i strategiarbejde. Vi ønsker at sejle og arrangere sejlads, ikke kontorarbejde.