Thurø Sejlklub

Reglement for Thurø Sejlklubs broanlæg.

§ 1

Medlemmer af Thurø Sejlklub, der ønsker liggeplads ved sejlklubbens broer, kan optages på venteliste i den rækkefølge, de tilmeldes.

Tilmeldingen skal være skriftlig, og tilstiles det broudvalgsmedlem, der fører ventelisten.

Medlemmer med familiekontingent har kun ret til en broplads eller en plads på ventelisten.

Kun medlemmer med fast bopæl i Danmark kan få broplads.

Medlemmer slettes fra bropladslisten og ventelisten ved kontingentrestance.

Gebyret for optagelse på ventelisten indstilles af broudvalget og godkendes af bestyrelsen.

§ 2

Efter tur i henhold til placering på ventelisten tilbydes først en låneplads og dernæst ligeledes efter tur en fast plads , så snart låneplads henholdsvis fast plads bliver ledig.

Modtages den tilbudte låneplads, betales normal pladsleje.

Modtages den tilbudte låneplads ikke, vil medlemmet blive slettet af ventelisten eller efter skriftlig anmodning derom blive placeret bagerst på ventelisten.

Den opnåede placering på ventelisten kan dog fortsat bevares forudsat skriftlig anmodning derom og mod betaling af et af broudvalget fastsat beløb.

Når fast plads tilbydes gælder § 3.

§ 3

Når et medlem, der har fået tilbudt eller har fast broplads ikke ønsker at benytte denne for en periode på mere end 1 måned, skal dette straks skriftligt meddeles formanden for broudvalget, og dispositionsretten over bropladsen overgår til udvalget, der udlejer den til den næste på ventelisten som låneplads.

Medlemmer, der får tilladelse til midlertidig benyttelse af en broplads erlægger 1/6 af den årlige bropladsleje pr. påbegyndt kalendermåned beregnet efter § 4.

Forudsætningen for fortsat at beholde retten til den faste plads er, at der betales den fastsatte bropladsleje, uanset om pladsen benyttes eller ej. Hvis medlemmet ikke er ejer af båd fastsættes bropladslejen til det af broudvalget fastsatte beløb.

Sælges en båd, skal dette straks meddeles broudvalget, og båden skal være fjernet senest 1 uge efter overtagelsen. Derefter betales almindelig gæstepladsleje.

§ 4

Den årlige bropladsleje fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra broudvalget som en m2 – pris og beregnes på basis af bådens største længde gange største brede.

Bropladslejen betales forud for hver sæson. Pladslejen betales samtidig med klubkontingentet.

Ikke bropladsberettigede kan leje vinterpladser, såfremt der er plads ved broerne i perioden 16/11 – 31/3.

Vinterpladslejen udgør halv bropladsleje.

§ 5

Der kan anvises plads til både der passer til pladserne, men i intet tilfælde må bådene være længere end pladslængden.

§ 6

Bådens placering ved broen anvises af broudvalget. Bekendtgøres ved opslag. En anvist plads kan kun midlertidigt betragtes som fast plads, idet flytning til en anden plads kan foretages ud fra hensynet til pladsernes bedste udnyttelse og bådenes indbyrdes placering.

§ 7

En broplads gælder personligt det bropladsberettigede medlem, der af broudvalget har fået tildelt pladsen.

Medlemmet skal have fuldt ansvar for og primær brugsret af den på pladsen placerede båd og jævnligt benytte denne.

Såfremt andre, bortset fra egen husstand, har sekundær brugsret til båden, skal dette være meddelt broudvalget, der i øvrigt kan fratage medlemmet retten til bropladsen, hvis det skønnes, at der er tale om et forhold, der tilsigter en omgåelse af reglerne.

Eventuel accept af andre personers sekundære brugsret til den på den anviste plads placerede båd er endvidere betinget af, at disse er medlemmer af Thurø Sejlklub og har fast bopæl i Danmark.

Erhvervsmæssig anvendelse af bropladserne, herunder salg, demonstration og udlejning er ikke tilladt.

§ 8

De både, der får plads ved broerne, skal være ansvarsforsikrede. Ansvarsforsikringsbevis skal på forlangende forevises broudvalget.

Klubben påtager sig intet ansvar over for bådejere i tilfælde af brud på fortøjningspæle, broer eller havneværker i det hele taget.

En bådejer, der uagtsomt forårsager skade på havneanlæget eller forurening ved oliespild eller lignende, er erstatningspligtig.

§ 9

Bådene skal være fortøjede og affendrede på forsvarlig måde. Fortøjninger som af udvalget anses for utilstrækkelige, skal umiddelbart udskiftes.

§ 10

Østsiden af den østlige bro samt ledige pladser ved det øvrige broanlæg må kun benyttes af gæster, der betaler den normale gæstepladsleje.

Dog kan medlemmer, der har båden ansvarsforsikret, i tiden 1/4 – 30/4 og 1/10 – 15/11 benytte ledige pladser ved broanlægget, dog ikke østsiden af den østlige bro, uden betaling af gæstepladsleje og efter aftale med formanden for broudvalget.

§ 11

Strøm fra klubbens anlæg afregnes efter klubbens takster.

Vand fra klubbens anlæg er inkluderet i bropladslejen.

§ 12

Ved dødsfald overgår pladsen til den efterladte ægtefælle / samlever efter anmodning.

§ 13

Når et fartøj forlader sin plads, skal der ved skilt (rød/grøn) angives om pladsen er ledig og hvor længe.

Er pladsen ved weekend- eller ferieture ikke angivet som ledig, kan broudvalget opkræve gebyr svarende til normal gæstepladsleje i de pågældende tidsrum.

§ 14

Gæstepladsleje fastsættes af bestyrelsen.

§ 15

Overtrædelse af ovenstående reglement kan medføre tab af retten til broplads.

§ 16

Reglementet er godkendt af bestyrelsen den 28. april 2014 og træder i kraft 20 juni 2014.