Thurø Sejlklub

Reglement for Thurø Sejlklubs plads ved Gambøt.

§ 1.

Medlemmer af Thurø Sejlklub, der ønsker bådovervintringsplads på sejlklubbens plads, kan optages på vinterpladsliste i den rækkefølge, de tilmeldes.

Tilmeldingen skal være skriftlig, og tilstiles det broudvalgsmedlem, der fører vinterpladslisten.

Det medlem der optages skal betale seniorkontingent eller juniorkontigent.

Medlemmer med familiekontingent har kun ret til en plads på vinterpladslisten.

Kun medlemmer med fast bopæl i Danmark kan få plads.

Medlemmer slettes fra vinterpladslisten ved kontingentrestance.

Gebyret for optagelse på vinterpladslisten indstilles af broudvalget og godkendes af bestyrelsen.

§ 2.

Der uddeles pladser efter tur fra vinterpladslisten, så mange der er plads til.

Både, der står på pladsen, betaler pladsleje og et beløb for optagning og søsætning.

Senest 4 uger før optagningen skal medlemmer, der får tilbudt plads skriftligt meddele broudvalget om pladsen ønskes benyttet.

Ønsker et medlem ikke at modtage tilbudet om plads. Skal vedkommende betale gebyr for at holde sin plads på vinterpladslisten.

Betales ikke kan vedkommende efter skriftlig anmodning flyttes sidst på vinterpladslisten. I modsat fald slettes vedkommende fra vinterpladslisten.

Pladsleje og gebyr for at komme på vinterpladslisten indstilles af broudvalget og godkendes af bestyrelsen.

Bådoptagning og søsætning sker efter broudvalgets retningslinier.

§ 3.

Pladsleje for overvintring beregnes ud fra bådens længde gange bredde.

Pris for optagelse og søsætning deles ligeligt mellem de optagne både.

§ 4.

Broudvalget vurderer, placerer og evt. udelukker fartøjer, hvis disse overskrider en størrelse eller en vægt, eller på anden vis efter udvalgets skøn vil give vanskeligheder ved håndteringen eller placeringen.

§ 5.

Masteskuret er i perioden fra 1 uge før bådoptagningen og til 1 uge efter udsætningen forbeholdt primært master m. v. tilhørende de landsatte både. I den øvrige periode skal de dele af masteskuret som er indrettet til jolleopbevaring stilles til rådighed herfor.

§ 6.

Ved bådoptagning og –udsætning er bådejeren eller hans stedfortræder forpligtet til at møde i god tid til at have klargjort grej m. v.

Datoer for optagning og udsætning fastsættes af broudvalget.

Samtlige overvintrende både vil blive søsat på udsætningsdagen, og skal herefter placeres på bådens retmæssige plads.

§ 7.

Både som får tildelt overvintringsplads, skal være ansvarsforsikrede, og bevis herfor skal på forlangende forevises broudvalget.

§ 8.

Bådene skal være solidt afstivede. Afstivninger, som af broudvalget anses for utilstrækkelige, skal forbedres og herefter godkendes af broudvalget.

§ 9.

Brug af strøm fra klubbens el-anlæg er tilladt til nødvendigt håndværktøj, belysning m. v. Når båden forlades, skal elkabler være fjernet fra pladsen.

§ 10.

Ejeren af den enkelte båd er ansvarlig for at holde pladsen omkring båden ryddelig for affald. Bukke, stativer og klodser m. v. som ikke anvendes skal fjernes.

§ 11.

Overtrædelse af dette reglement kan medføre tab af overvintringsplads.

§ 12.

Når pladsen ikke benyttes som overvintringsplads, er pladsen til rådighed for bilparkering, jolleparkering og for sejlklubbens øvrige aktiviteter. Broudvalget fastsætter afgrænsning af parkeringspladser m. v. Biler må ikke overnatningsparkeres på pladsen. Broudvalget står for pladsens inddeling.

§ 13.

Reglementet er godkendt af bestyrelsen den 28. april 2014 og træder i kraft 20. juni 2014