Thurø Sejlklub

Referat fra generalforsamlingen 2017

referat-generalforsamling-tsk-29.-01.-17

 

Beretning for året 2016

Velkommen til jer alle.

Som sædvanlig er det en glæde at byde jer medlemmer velkommen til bestyrelsens store dag, generalforsamlingen med beretning og regnskabsaflæggelse. Vi mødes i fællesskab, ser tilbage på året 2016, men ser også fremad mod en ny sæson. I løbet af året giver bestyrelsen og underudvalg mange informationer, ved brug af specielt hjemmesiden og for ungdommen på Facebook. Bestyrelsen og udvalgene håber på denne måde at have en god kontakt med jer.

Og I har her i dag mulighed for at komme med jeres betragtninger og tage del i debatten omkring udviklingen af vor klub.

Vi har stadig et højt medlemsantal som TSK er tilfreds med, og med alle de aktiviteter der sker, er det en stadig udfordring for klubben at skaffe plads.

Sæsonen 2016 startede med en renoveret flagmast til standerhejsningen.

Denne dag var nok den bedste start på et år nogensinde i klubbens historie.

2 nye J-70-ere blev døbt, sammen med en ny Feva jolle, og 2 nye følgebåde.

Vi fik fint besøg og taler både fra borgmester Lars Erik Hornemann, Dansk Sejlunions generalsekretær Mads Kolte-Olsen, og der var repræsentanter fra vore sponsorer.

Et godt arrangement, tak skal I have alle jer, der fandt tid, til at være med i dagens anledning.

Starten og standerhejsningsdagen i sæsonen 2017 forventes også at blive spændende så afsæt allerede nu lørdag den 23. april i kalenderen.

 

Bestyrelsens udadvendte arbejde:

Havnearealet: Som alle ved er parkering et stort problem for klubben, vi har 12 parkeringspladser inkl. Handicap parkering på Havnearealet.  Det er ikke meget set i forhold til klubbens størrelse og behov. I løbet af sommeren har der været forsøg med at lave parkering i en anden form.  Det gav 2 ekstra parkeringspladser.

Forsøget blev ændret tilbage til den oprindelige parkering, efter at Øhavet Rundt var sluttet, teltet var nedtaget og er aldrig kommet tilbage.

 

Parkering: Parkering på havneområdet er ikke altid efter forskrifterne, parkering sker bl.a. hvor der er parkering forbudt og ud for en brandhane. Det har vore naboer, hytterne, Carlos Bro og Gambøtbroen ikke altid været tilfreds med, og derfor blev der indkaldt til et møde med Svendborg Kommune som ejer af slæbestedet vest for TSK, og ejer af stejlepladsområdet, gående både på parkering og benyttelse af det offentlige slæbested

Problematikkerne blev drøftet og beslutningen er, bl.a. kommet til udtryk i det nylige udsendte Gambøt Posten. Benyttelse af det offentlige slæbested skal primært være for interessenterne omkring slæbestedet, der deltog i mødet. Fremover skal fremmede der vil benytte slæbestedet, betale for benyttelsen og lægge penge i en kuvert. Det bliver opsat en pengekasse til benyttelsen. Vi prøver at se hvorledes det virker i sæsonen 2017.

Vi har ikke parkeringspladser nok, så den tidligere skiltning med forbeholdt TSK medlemmer, vil fremtidig alene være for TSK medlemmer, alle andre der benytter slæbestedet må parkere oven for bakken, med de parkeringsmuligheder der er på Gambøtvej langs hækken på den østlige side.

I 2016 måtte vi konstatere at Gambøtvej 13 bliver solgt og i denne handel indgår 4 byggegrunde ud mod Gambøtvej hvor TSK medlemmer bl.a. parkerer. Det kan betyde parkeringsproblemer for klubben på sigt, og samtidig vil der blive en udfordring i forbindelse med den vedtagne Lokalplan 591 (sidst på året 2016) der vedrører Gambøt, ved at der i planen er indeholdt Lysregulering på Gambøtvej for trafik mod havnen. TSK må afvente udviklingen omkring de fremtidige boliger på havneområdet.

Det kunne være spændende om det var borgere på øen der i stedet ville arbejde på at gøre området omkring Thurøbund til et rekreativt fritidsområde med mange forskellige vandaktiviteter i stedet for mindre erhverv og boligbyggeri. På et bestyrelsesmøde er det besluttet vi skal sondere mulighederne for et fremtidigt grønt område med vandaktiviteter.

 

Med hensyn til udfordringer omkring parkeringsbehovet har vi taget kontakt til Svendborg Kommune, og ved det sidste møde med borgmester Erik Hornemann og viceborgmester Henrik Nielsen, er det min opfattelse af Svendborg Kommune gerne vil hjælpe klubben og de andre interessenter på havnen, med af få etableret parkeringspladser på udstykningen ved Gambøtvej. Der er flere muligheder for areal, men jo nærmere havnen jo dyrere pris pr. m2. Der skal nu fortsættes med arbejdet og drøftelser med ejeren af grundene ud mod Gambøtvej. Jeg mener at behovet er etablering af ca. 50 pladser og skønnet totalbehov er ca. 1250 m2. Området er jo ikke alene for TSK, men også alle andre interessenter i området og bl.a. tilkørende turister.

Klubbens medlemmer vil blive løbende orienteret om udviklingen, der er jo også den økonomiske side, og her kan det komme på tale med en ekstraordinær generalforsamling.

Jeg vil senere i dag orientere og gennemgå mulighederne.

 

Lokalplanen: Som nævnt før, blev Lokalplanen vedtaget, TSK havde bemærkninger, at trappen mellem fisker hytterne og Havnehuset blev sat i stand i stedet for nedlæggelse, dette blev ikke imødekommet af politikerne. I bemærkningerne til udkastet er også fremkommet betragtningerne omkring parkering både på havneområdet og behovet ovenfor bakken som nævnt før.

Har du interesse for at læse nærmere omkring indholdet i Lokalplanen kan det ske på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Svendborg Kommune lejeaftale: Inden den 1.1.2017 skulle der forhandles en ny lejeaftale for klubben på plads omkring de arealer som Svendborg kommune ejer, her området omkring Egely og skrænterne. Efter flere udkast er aftalen på plads i 2016. Godkendt af Byrådet for en 25-årig periode.

 

Klubbens Aktiviteter:

Svendborg Kommune har færdiggjort en ny Idrætspolitik 2017/2022, og kommunen vil fortsat udvikle rammerne for Idrætslivet i kommunen, senest er det sket med at Landsstævnet 2021 kommer til Svendborg, et helt anderledes program end i 1994 hvor Svendborg sidst arrangerede det.

Det skulle give gode muligheder for vor klub at deltage på en eller anden måde, med præsentation af vor sport, og det kan falde ind i programmet for Landsstævnet.

Idrætsklubberne står sammen om et fællesprojekt, Svendborg Sportsfestival, et ny tiltag skabt af midler kr. 100.000,- tilført i 2016 fra DGI.  TSK deltog i Svendborg Sportsfestival, hvor klubben havde base på Frederiksøen. Her var et hold trænere sammensat for at vise Thurø Sejlklub og præsentere vor idræt, tak for det gode arbejde I leverede. Sportsfestivallen vil fortsætte og blive en årlig forløber mod Landsstævnet.

Vi deltager også i fællesarrangementet Svendborg Classic Regatta der består af klubberne TSK, SSS, SVA og Rudkøbing, Danmarks Museum for lystsejlads, Maritimt Center og Dansk forening for ældre Lystfartøjer, med et mindre hold hjælpere. Arrangementet har tidligere været Kapsejlads for træbåde, men på grund af et dalende antal tilmeldte både, blev det ændret i 2016 så der nu også kan deltage andre sejlbåde konstrueret før 1970.

Danmarks Museum for Lystsejlads er flyttet til Frederiksøen i 2016, og jeg vil anbefale alle at besøge museet. Tegn et medlemskab i Foreningen for Danmarks Museum for Lystsejlads og støt op om bevarelse af de gl. både. TSK har et klubmedlemsskab.

 

Bestyrelsen: På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen reduceret, således at bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt formændene for udvalgene:

sejlads og aktiviteter,                                                            ungdom                                                                                     hus og anlæg                                                                    sekretæren har udvalget for kommunikation under sig.

Ændringen med arbejdet i bestyrelsen har betydet merarbejde til formændene for udvalgene. Med de tilbagemeldinger der er kommet fra udvalg og underudvalg, har ændringen i organisationsplanen givet mindre arbejdet i bestyrelsen, men mere arbejde for udvalgsformændene i bestyrelsen, da de skal tage sig af underudvalgene som før deltog på bestyrelsesmøderne.

Ændringen fungerer fint.

 

 

Bestyrelsen og klubudvikling:

Baggrunden for klubudviklingen er samarbejdet mellem Svendborg Kommune som idrætskommune og Team Danmark for de unge talenter. Her deltager Thurø Sejlklubs bestyrelse samt 4 andre lokale klubber i et projekt omkring klubudvikling, kurset er et tilbud som vi tog imod.

I december måned 2016 og her i januar måned er der lagt en skrivelse på hjemmesiden, så klubmedlemmerne ved noget om det, vi arbejder med omkring klubudvikling:

Møderne har været til stor inspiration og gavn for os alle, og jeg forventer at kurset bliver en god inspirator i bestyrelsesarbejdet for klubbens fremtid.

I vil blive præsenteret for indholdet, når det samlede materiale senere på året er helt færdigpudset.

Et punkt i klubudviklingen har været at vi gerne ville vide noget mere omkring jeres opfattelse af klubben.

Vi laver de aktiviteter, som vi tror på at I ønsker, uden at vide om det er det, I efterspørger. Derfor vil der blive sat en spørgeundersøgelse i gang i løbet af året, gennem hjemmesiden.

Vi skal også se på modtagelsen af nye medlemmer, gør vi det på den rigtige måde?

Kurset giver i hvert fald noget at tænke over, i det organisatoriske arbejde.

I forbindelse med klubudvikling var bestyrelsen til DS-klubkonferencen i nov. måned 2016, og det er en målsætning at det skal fortsætte.

 

 

Hjemmesiden: Der foregår mange ting i klubregi i løbet af året, og bladet kan ikke rumme alt det udvalgene foretager sig. Bestyrelsen ved godt at der kan være medlemmer, som ikke er på nettet og kan holde sig orienteret om alt det der sker, men vi mener dog, at vi gennem information på hjemmesiden, rammer de fleste af medlemmerne, og kan nævne at klubbens Facebook sider også har fat i mange klubmedlemmer, nok her mest den yngre årgang.

 

Integration: Vi har ikke lokalt været involveret i f.eks.at tiltrække ny-danskere til vor sport. Er det fordi det er dyrt, eller ligger der en lang anderledes tradition bag? Har vi resurser til denne udfordring, vi må også her, se på mulighederne?

 

Sejlerskolen: som bl.a. giver klubbens en tilgang af nye voksne sejlere har lavet et kompendium med, hvorledes det tænkes at den fremtidige sejleruddannelse skal ske, i forhold til Sejlunionens uddannelsesbøger og klubbens egen udvikling. Kompendiet er forelagt og godkendt af bestyrelsen. Det bliver interessant at følge udviklingen.

 

J-70 udvalget: Med opstart i 2015, og I 2016 brugte klubben penge på et projekt med indkøb af J-70 både, dels at J-70 bådene kunne blive klubbens nye tiltag fremadrettet, men også skabe tilgang af nye sejlere og fastholdelse af klubmedlemmer. Et hold af gl. Solingsejlere har stået for denne udvikling, både med hensyn til at skaffe midler og sponsorer til at vi har 3 både, og med en fornuftig økonomi, det er bemærket i sejlsportskredse. Økonomien hænger sammen dels ved klubarrangementer, men også ved at forskellige sponsorer bidrager fordi de vil det godt for klubben.

Det er vigtigt, at vi har en kreds af eksterne personer, firmaer m.v. da sponsoraftaler er et godt supplement til klubbens drift.

 TSK har indstillet J-70 udvalget til Dansk Sejlunions klubudviklingspris her i 2017. Den endelige vinder findes ved afstemning blandt DS-medlemmerne. Af de indstillede kandidater udvælges 8 kandidater som kan være en ildsjæl, en gruppe eller klub.

Det vil I kunne læse om, i det næste Sejlerblad og få de seneste informationer bladet forventes fremsendt omkring den 4. februar.

Udvalget arbejder fortsat på at få skabt midler til båd nr. 4.

Thurø med J-70 er udvalget er indstillet som kandidat og når der er åbnet for afstemning, gå ind og afgiv din stemme.

 

Ungdomsarbejdet: en masse gode ledere, trænere, gør i denne afdeling et stort stykke arbejde, og det sætter sit præg på den mangfoldighed af aktiviteter der udfoldes,

fra krabbeklub hos de yngste,                                                         til deltagelse i internationale kapsejladser for lidt ældre

Det vender jeg tilbage til.

TSK indstillede Mette Christoffersen til Den Fynske Idrætspris i 2016, og det store arbejde blev belønnet med prisen. En stort tillykke for det store arbejde som daglig præger dit arbejde for Thurø Sejlklub.

Det skal også nævnes at der stadig arbejdes på samarbejde mellem skole, ungdomsuddannelserne og TSK.

Det sidste nye er at bestyrelsen har fået forelagt et nyt tiltag fra unge sejlere på seneste bestyrelsesmøde:

Sejl- og studér, lyder umiddelbart spændende og til de unge: hold jer ikke tilbage, vi afventer jeres oplæg.

Solingafdelingen: efterhånden gl. både der stadig benyttes i klubben. Et hold tager sig af disse både, selv om meget af aktiviteterne er flyttet til J-70-erne. Så længe der er brug for bådene bliver de i klubben.

Handicapafdelingen: Vi har stadig både liggende til brug for afdelingens medlemmer, og vil fortsat gerne have tilgang, hvis hjælperne kan håndtere det. Har du personer i din omgangskreds, som har lyst til sejlads eller vil hjælpe, tag kontakt til afdelingen.

Broerne: De sidste bagfortøjningspæle er skiftet i 2016, så klubbens nu fremstår med ens bagpæle. Vi kan se at brodækket og stensætning ind mod ungdomsrådet trænger til vedligeholdelse. Mulig hederne for reparation har været drøftet, men også en anden løsning har været drøftet, ved opfyld af det vi kalder Optimisthavnen, og en spunsvæg mod øst, ligeledes om der i samme arbejdsgang kunne laves en ny mastekran med højere lasteevne, og den nuværende beton bruges til opfyld. Broudvalget arbejder med opgaven og vender tilbage til bestyrelsen.

Pigeudvalget: Denne afdeling har stadig et flot antal medlemmer og årets gang er stadig læring omkring det at sejle, og med efterfølgende socialt samvær.

Seniorgruppen: Her fik vi en aftale med Svendborg Kommune, og modtager kr. 5000,- årligt. Så det er Thurø Sejlklub der har ansvaret og sørger for vedligeholdelse af arealet omkring Egely, skrænter og havneområdet.

 

Evt. nyt udvalg er der stadig mulighed for at etablere:  Bestyrelsen vil gerne fortsætte med at skabe gode rammer for alle medlemmerne, og her er der stadig mulighed for oprettelse af et udvalg der ikke alene ser på det sejlads orienterede område, men der skabes fælles sociale arrangementer for alle aldre.

Vi har stadig en klubmedlemsskare som skaber rammerne og afholdelse af Afriggerfesten, men andre muligheder er her også, f.eks.

Inna Krat som formand for seniorerne, har i gang sat et projekt omkring fællesspisning og almindeligt samvær her i vinterhalvåret, hvor der ikke sker så meget. En bred kreds af medlemmer deltager, godt initiativ.

I er velkomne at kontakte bestyrelsen, hvis I ønsker at kaste jer i gang med andre muligheder.

En populær ny ting er vinterbadning. Var det noget for en gruppe at arbejde på, kunne blive en realitet?

Det var en gennemgang af udfordringer og opgaver igennem 2016, og nogle af de opgaver vi i bestyrelsen har for året 2017.

Bestyrelsen har haft meget at se til, men glæder sig over den gode aktivitet.

I dagens anledning har vore husudvalg været tidlig oppe og sørget for kaffe med tilbehør til os alle, tak for det.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige tak til alle de medlemmer som finder tid i hverdagen, til at hjælpe med at vi kan have det godt i fritiden, men også tak til de bestyrelsesmedlemmer og under udvalgsmedlemmer som har fået nye opgaver på grund af organisationsændringen.

Økonomien vil klubbens kasserer Lars komme ind på senere, men jeg vil for god orden skyld nævne, at bestyrelsen ser kontingent som basisbetaling fra medlemmerne til dækning af den almene drift af klubblad, havn og huse, hjemmeside, vedligeholdelse og drift af klubbåde, samt trailere til følgebåde, kontingent til DS, og de øvrige ydelser og service klubben yder til medlemmerne, øvrige udgifter vil være en udfordring for de enkelte udvalg at skaffe midler til.

Hvor om alting er, det lykkedes som regel at få tingene til at hænge sammen, vi kan være tilfreds med årets forløb, en masse gode mennesker arbejder for klubben, for at skabe gode rammer til alle os, og det miljø vi har her.

Det er unikt, og med disse ord vil jeg sende beretningen til debat.