Thurø Sejlklub

TS logo

Referat fra årsmøde i Aktivitets-/kapsejladsudvalget den 3. november 2016

Dagsorden 

  1. Formandens/ tovholderen beretning
  2. Regnskab
  3. Valg af udvalgsmedlemmer
  4. Valg af formand
  5. Planlægning af sæsonen 2017
  6. Evt.

 

1.  Formandens/ tovholderen beretning.

Ole gav følgende beretning.

 

Den 10. februar mødtes ca. 30 glade klubmedlemmer til en hyggelig bowlingaften. Alt forløb som det skulle.

Den 30. marts holdt Iben Skydt et flot foredrag om en fantastisk tur med Båden Oceans og Hope. Båden sejlede jorden rundt med skiftende besætning, som næsten alle har den udfordring at de har sklerose. Iben var en meget livlig fortæller, og der var et pænt fremmøde.

I april havde udvalget planlægningsmøde omkring aftensejladserne. Det blev bla. Besluttet at indkøbe nye kapsejlads bøjer til mærke 1 og 4. De kom dog først efter sommerferien, men de er blevet modtaget rimeligt godt.

Der er stadig ikke fundet nogen som vil være fast gennemgående person til dommertjansen, men så vidt vides har det fungeret nogenlunde alligevel.

Tilslutning til aftensejladserne er tilfredsstillende, med 56 både tilmeldt og ca. 40 både i gennemsnit til start.

Vi fik i år gode sejladser i skiftende vindforhold.

Sæsonen sluttede med præmie uddeling den 26. september, igen med fint fremmøde.

Øhavet Rundt:

Der er ikke afholdt stævner i år, ud over Øhavet Rundt, hvor der var 57 deltagere. Der var god tilslutning til arrangementet fredag aften, hvor maden var tilpasset perfekt i mængde.

Vejrudsigten lovede svage vinde, men i starten var vinden rimelig. I løbet af dagen løjede vinden og dommerkomiteen besluttede, belært af andre års sene målgang, at tage bådene i mål ved Iholm. Dette betød at kun 5 både, af den ene eller anden grund, ikke gennemførte sejladsen.

Det frygtede scenarie ved Svendborg Sund Broen blev således også afværget. Alt i alt en rigtig fin sejlads i 2016.

Udvalget takker sig selv og alle der har hjulpet til for en god indsats i 2016.

 

Beretningen blev godkendt med nogle få kommentarer.

Af kommentarer til beretningen, kan nævnes:

Kapsejlads bøjerne er bedre end de gamle, men de er ikke altid nemme at se, når der ikke er flag på.

Der har været 3 situationer, hvor de skiftende dommere kan have haft negativ indflydelse. En sejlads, hvor banen blev ændret efter at have været vist. Dette gav en situation hvor der blev sejlet 2 forskellige baner.

Og 2 sejladser hvor banen ikke blev afkortet i tide, og langt de fleste derfor måtte udgå.

Der har været kritik af at alle både skal op forbi dommerbåden for at se hvilken bane der skal sejles.

2 Regnskab.

Da Lars var til bestyrelsesmøde, fremlagde Ole regnskabet, som viste et mindre underskud, i stedet for et budgetteret nulresultat. Underskuddet skyldes indkøb af de 2 kapsejladsbøjer. Og at underskuddet ikke blev større, skyldes at Øhavet Rundt i år gik meget flot. Regnskabet blev godkendt.

3. Valg af udvalgsmedlemmer

Ingen medlemmer har ytret at de vil udtræde af udvalget, hvorfor udvalget fremover stadig består af Ole, Lars, Bent, Hans, Bodil, Steen, Anette, Poul Erik og Per

4. valg af formand

Jørgen Holme fortsætter som overordnet formand og bestyrelses medlem.

5. og 6. Planlægning af Sæsonen 2017 og evt.

Bowling gentages igen næste år, med Bent som primus motor. Igen i februar. Dato mm. Oplyses til Carl og Per, for blad og hjemmeside.

Mette Heide-Jørgensen fra Troense Bådelaug efterspurgte ved præmieuddelingen et evt. samarbejde omkring en regelaften på tværs af alle Sundklubberne. Udvalget har ikke umiddelbart nogen personer de kan pege på som undervisere, men Per tager kontakt til Mette for at udveksle personer og evt. dato og sted.

Der skal monteres reflekser på kapsejladsbøjerne, så de bedre kan ses i mørke. Lars vil gerne påtage sig dette arbejde. Det menes ikke at der er mulighed for at montere stang med flag.

Mærke 1, Valborgs Kasse, flyttes 50-100 meter længere ud. Den nye position rettes ind i program, og baneskitse tilrettes (Lars). Flytningen pga. store både mener at der er lidt lavvandet, og at man kommer meget i læ af kysten.

For at undgå at banen ændres efter at der allerede har været hængt skilte op, skrives ind i program at banen ikke kan ændres efter 15 minutter før 1. start.

For at undgå at banen ikke bliver af kortet i tide, forsøges det at udvalgte personer fra kapsejladsudvalget tager telefonisk kontakt til dommerbåden, hvis det observeres at sejladsen bør afkortes. Det kan være meget nemmere at se når man ligger i kapsejladsfeltet, end når man ligger inden ved Grasten broen. Telefonnumre på dommerbåden skal på dommerlisten, og kontrolleres ved udlevering af flag og startudstyr.

For at undgå at både som ikke skal starte, sejler op og genere de små både, skal dommerbåden frem over vise baneskiltene på begge sider af dommerbåden. Det blev diskuteret om en række flag i stedet kunne være en løsning, men der var ikke stemning for at dette var brugbart. I stedet kan evt. også udføres lidt større skilte, som kan ses lidt længere væk. Et godt vinterprojekt for …. ?

Pointberegningen til aftenkapsejlads ændres for at undgå at mange udgåede både får rigtig mange point. Dette er specielt et problem i de meget store løb. Fremover vil en udgået båd få point som antal fuldførte + 2 point, og en ikke startet vil få for antal fuldførte + 3 point.

Øhavet Rundt afholdes i 2017 den 18. og 19. august.

2016.11.11 referent Per

 

Print Friendly