Thurø Sejlklub

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget den 2. november 2023

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Valg af udvalgsmedlemmer
 5. Valg af formand
 6. Indstilling af medlem til bestyrelsen
 7. Planlægning af sæsonen 2024 – Aftenkapsejladser og Øhavet Rundt mm.
 8. Evt.

Deltagere

Fra udvalget: Lars L, Ole, Anette, Carl og Per. Desuden deltog Lars Findsen, Vibeke L. Pedersen og Jesper Bo Hansen i alt 8 personer, Så der var ost og brød nok!  

 

 1. Valg af ordstyrer

Per blev valgt.

 

 1. Formandens beretning

Per fremlagde nedenstående beretning.

 

Årsmøde i kapsejladsudvalget 2. november 2023.
Formandens beretning:

Det har været et ude mærket år for kapsejladserne i Thurø Sejlklub.

Siden sidste årsmøde har vi i udvalget afholdt møder i februar, april og et par gange i august. Der ud over taler vi løbende sammen på havnen.

 

Klubben har som sædvanligt afholdt aftenkapsejladser hver mandag aften i sommerperioden fra slut april til juni og august til september.

I år nåede vi 16 sejladser i stedet for de 17 planlagte. Den sidste blev aflyst af sommerstormen Hans.

Dommerbåden blev som vanligt og velvilligt lagt til af Carl, Vibeke hjalp også til, og Niels Otto hjalp os i foråret. Tak for hjælpen til jer alle sammen.

Deltagerantallet var i år faldet med 2, så vi var 45 både tilmeldt. Og typisk starter mellem 20 og 35 både, hvilket faktisk stadig er helt flot i forhold til andre klubber i Danmark.

Mandag den 25. september blev der afholdt præmieuddeling. Ca. 35 deltagere var mødt op, og havde vist alle en rigtig hyggelig aften. Desværre var der en del præmietagere som ikke var mødt op. Det kan blive meget bedre. Hvad kan vi gøre ekstra for at lokke folk ned i klubben til en hyggelig afslutning?

Øhavet Rundt blev i år igen afholdt i den sidste hele weekend i august, i år den 25. og 26. august.

I år havde vi fået Finn Jebjerg som Dommer, og Carl lagde dommerbåd og sig selv til og Vibeke og Ina hjalp med at få startet og afviklet sejladsen inkl. måltagning.
Hans og Ib sejlede følgebåden rundt om øerne, som Torben Strange velvilligt havde lånt os.

Selve sejladsen startede med let regn og stort set ingen vind. Da starten gik forsvandt regnen dog heldigvis, og vinden tiltog stille og roligt hele dagen igennem.
Vi fik en rigtig god og hurtig tur bagbord rundt, hvor vinden faktisk blev meget frisk til sidst.

Festen fredag aften forløb rigtig godt, desværre kom regnen lidt i vejen senere på aftenen. Selv om teltet kan bruges, giver det alligevel nogle lyd- og akustikmæssige udfordringer. Dette kan desværre ses lidt på det regnskab som Lars vil lægge frem om lidt.

På land var der som sædvanligt mange som hjalp til. Det er altid rart at opgaverne er delt lidt ud i hele klubben.

Vi nåede 47 tilmeldte både og 44 startende, selv om det en uge før sejladsen så meget sort ud. En lille tilbagegang på 2-4 både i forhold til sidste år. Den udvikling skal vi have vendt! Det er også lidt en skidt udvikling, at man mener at tilmelding skal ske lige i sidste øjeblik. Det fordrer i hvert fald ikke andre tvivlere til at tilmelde, når de kun kan se 15 tilmeldte både.
Når jeg nu sidder og skriver denne beretning, så kan jeg se at Ole sidste år skrev stort set det samme.
Jeg mener at vi bør finde ud af hvordan vi får folk ud af buske noget før, uden at vi evt. taber nogen af dem på gulvet. Hvad kan guleroden være for at tilmelde f.eks. før 1. august?

Jeg vil slutte med at takke alle som har gjort en indsats i løbet af året.

Per

 

Der var mange kommentarer, som måske mest hører hjemme under pkt. 7 og 8, men de beskrives her:

Hvorfor melder folk først til i sidste øjeblik til ØHR? Vejrudsigten skal først ses siger Lars.

Hvad gør vi for at de melder til før? Evt. lodtrækningspræmier for tidlige tilmeldte.

Carl foreslår alternativt arrangement i klubben hvis man melder fra.

Doublehanded både blev diskuteret. Der var enighed om at de nok ville tilmelde selv om der ikke var løb for dem. Faktisk får de som er tilmeldt som doublehanded indtil nu en ekstra mulighed for at vinde et løb. Er det rimeligt og nødvendigt?

 

Lars Findsen kom med et længere og rigtig godt indlæg omkring forslag til forbedring af sejladsen og deltagerantallet til Øhavet Rundt:

Lars fortæller at hvis man kan finde på at lave noget interessant i forbindelse med sejladsen Øhavet Rundt, er der store muligheder for at søge støtte fra. F.eks. Geopark Sydfyn og Destination Fyn.

Noget interessant kunne f.eks. være klassebådsstævne – oplagt J-70 da vi har mange både i området. Der skal være noget mere liv i området, og ikke kun fredag aften, lørdag morgen og lørdag efter sejladserne. Der bør involveres nogle flere afdelinger i TSK. Jesper Henriksen kunne evt. komme med indspark fra Oure. Lars lover at se på et oplæg, og vender tilbage i løbet af efteråret.

 

Det blev flittigt diskuteret hvordan vi får bådene på vandet til Øhavet Rundt. De ligger stadig i havnene.

J70érne kunne bemandes af Sejl og studer.

Ole oplever at de almindelige bådtyper som f.eks. Granada 27, spækhugger og lignende i dag mindre bådtyper helt er forsvundet fra sejladsen. Hvordan får vi fat i dem?

Problemet med at et målerbrev koster kr. 350,-, er forholdsvist stort. Mange har ikke lyst til at ofre kr. 350,- bare for en lørdags sejlads.

Vibeke foreslår at man kunne forsøge at invitere Rod og Fod, som er en bevægelse som spiller underholdende folkemusik.

Carl foreslår at involvere HC afdelingen og andre afdelinger.

Motorbådssejlerne er aldrig med i klubbens sejladser. Der kunne arrangeres noget for dem.

Vibeke foreslår samarbejde med andre sydfynske klubber, hvor man kunne startet f.eks. på Thurø og sejle en sejlads til en anden klub og hygge der.

Lars L siger ganske fornuftigt, har vi overhovedet plads til de mange aktiviteter?

 

 1. Regnskab og budget

Lars L fremlagde et foreløbigt regnskab med et forventet underskud på kr. 1.797,81.

I dette er indeholdt at vi får de sidste penge ind fra annoncer til Øhavet Rundt. Lars rykker.

Tilskud til ungdom og piger for hjælp til Øhavet Rundt blev diskuteret. Lars sørger for at Lone overfører i alt kr. 6000,-.

Med udgifter til årsmøde løber underskuddet op i ca. kr. 3000,-. Årsagen skal findes i mindre stadesalg og deltagerantal til Øhavet Rundt samt indkøb af startur til kr. 3600,-, som gik i stykker midt på sæsonen.

Sidste år var overskuddet ca. kr. 20.000,-

Budgettet 2024 viser et lille underskud på kr. 500,-.

Indeholdt i budgettet er en minimeret udgift til bespisning til aftensejladser. Alternative fødevare produkter skal findes. Regnskab og budget blev godkendt.

 

 1. Valg af udvalgsmedlemmer

Ingen udvalgsmedlemmer har ytret ønske om at trække sig tilbage, og fortsætter derfor.

Lars Findsen samt Dorte og Jan Olrik har indvilliget i at indtræde i udvalget, for at give en hånd med. Vi byder dem alle hjerteligt velkommen.

Udvalget består nu af: Lars F, Dorte, Jan, Hans, Carl, Ole, Bent, Lars L, Philip, Anette, Lars R og Per.

 

 1. Valg af Tovholder/Formand

 Per blev genvalgt.

 

 1. Indstilling af medlem til bestyrelsen

Vi forventer at Bjerne stadig vil være kontaktperson til bestyrelsen.

 

 1. Planlægning af sæsonen 2024

Øhavet Rundt afholdes fredag og lørdag den 23.-24. august 2024. Se også under pkt. 2.

Til præmieuddelingen blev der foreslået at lave et ekstra mærke til aftenkapsejladserne. Det skulle være et af de gule afmærkninger ved vragene. Dette bearbejdes senere.

 

 1. Evt.

Bøjerne skal tages op inkl. stenbøjen. Lars R?, Hans og Per ser på det en weekend når vejret er godt.