Thurø Sejlklub

Referat fra årsmøde i kapsejladsudvalget den 14. november 2022

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens/ tovholderens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Valg af udvalgsmedlemmer
 5. Valg af tovholder
 6. Indstilling af medlem til bestyrelsen
 7. Planlægning af sæsonen 2023 – Aftenkapsejladser og Øhavet Rundt mm.
 8. Evt.

Deltagere

Hele udvalget, Ib Oldrup, Bjerne Sørensen, Henrik Snitker, Carl Nielsen og Ingeborg (delvist) i alt 13 personer, hvilket er bedre en vanligt og rigtig dejligt. Heldigvis havde Ole købt en ekstra kage  😆 

 

1. Valg af ordstyrer

Ole blev valgt.

 

2. Formandens/tovholderens beretning

Ole fremlagde nedenstående beretning.

Årsmøde i kapsejladsudvalget d. 14-11-2022.
Tovholderens beretning:
Det har været et godt år for kapsejladserne i klubben.
Første aktivitet løb af stablen med planlægning af aftensejladserne. Igen i år var der fin tilslutning. 47 både tilmeldte sig. Ca.25-35 mødte op hver mandag og fik nogle gode dyster. Det ser ud til, at vi nogenlunde har ramt nogle fornuftige Thurø-lystal. Ser man på resultatlisterne, viser disse, at tiderne ligger rimelig tæt på hinanden. Der har derfor ikke været behov for de store ændringer.
Det har været en stor hjælp igen i år, at Carl har stillet sig til rådighed med dommerbåden. Dejligt har det også været , at Niels Otto og Vibeke har villet hjælpe til med at afvikle sejladserne.
Sæsonen blev afsluttet med præmieuddeling d.26.09. I den anledning havde Anette fremtryllet en festmiddag af overskuddet fra Ylva-stævnet. Tak for det. Fint fremmøde i år!
August blev en travl måned. Udvalget havde året før sagt ja til, at man ville arrangere Ylva DM 2022. Kun 14 dage efter skulle Øhavet Rundt afvikles!
Ylva-stævnet krævede en stor indsats. Her må nævnes, at Per og Anette trak et stort læs! Per med det organisatoriske og Annette med forplejning. Selvfølgelig var der også en flok hjælpere, som vi siger mange tak til! Stævnet blev en stor succes. Gode sejladser, festligt socialt samvær og fantastisk vejr.
Sejlerne og vi selv syntes, at vi havde afviklet et godt DM! Men vi springer nok et år over, inden vi påtager os opgaven igen.
Som nævnt skulle Øhavet Rundt 2022 afvikles 14 dage senere.
Vi var lidt nervøse op til sejladsen. Kun 15 både havde tilmeldt sig tæt på fristens udløb!
Heldigvis vågnede sejlerne op, og det endte med et deltagerantal på 51 både.
Fredag aften var der stor tilslutning til spisningen. 125 nød en dejlig grillmenu fremtryllet af pigesejlerne. I teltet underholdt ”Når mor har fri” med musik, så der var mulighed for at få en ”sving om”.
Lars R. havde sørget for en fantastisk flot lyssætning på havneområdet. Mange tak for det!
Den varslede kraftige regn lørdag udeblev. Så humøret var højt blandt sejlerne.
Vores mandags-dommere suppleret med formand Ib og dommerveteranen Inna var på pletten kl. 9.00 og fik sendt bådene gennem sundet først,, hvor der ventede sejlerne udfordringer med strøm og vind. Det er jo det, det går ud på!
Sejlerne fik en rolig sejlads med vekslende vind – ja endda vindstille ved Rudkøbing. Vi var urolige for, at hele sejladsen skulle stoppe her, men heldigvis kom vinden tilbage, og de fleste kom i mål. Sidste båd i mål kl. 19.24. Præmieuddelingen blev foretaget umiddelbart efter.
Udvalget vil gerne takke alle, der har bidraget til afvikling af de sejladser, der i årets løb er gennemført.
Årsberetningen er delt op i to!
1: Tovholderens oversigt over årets aktiviteter.
2: En detaljeret beskrivelse af aftensejladserne – Ylva-DM og Øhavet rundt., som I kan læse i Gambøtposten nr.4, 2022 , skrevet af en anonym med stor indsigt i udvalgets arbejde.
Vi siger mange tak til PER!!!!
Ole

Beretningen blev godkendt.

 

3. Regnskab og budget

Lars fremlagde et foreløbigt regnskab med et overskud på kr. 20.393,30, hvilket er kr. 11.443,30,- mere end budgetteret. Dette fordi Ylva stævnet til trods for alle ods gav et pænt lille overskud. Regnskab blev godkendt med følgende kommentarer:

 • Der skal indkøbes materialer til udbedring af kæder til bøjerne.
  Vi har fået 16,5 meter brugt kæde af Tomas Valling. Men der skal indkøbes 6-10 stk. ½” samleled. Bjerne lovede at se hvad han kan skaffe dem til. Lars R fortæller at Valling måske har mere kæde vi kan få, hvilket vi tager imod med kyshånd.
 • Ib meddeler at Kommunen måske giver tilskud til målerkursus Per har været på.
 • Lars finder ud af hvorfor udgiften til forplejning aftenkapsejlads er steget 40-45%. Efterskrift-Regningerne fra Spar er steget 45% og vi har ifølge tallene været gode/bedre ved vores dommerbådsfolk J

Budgettet for 2022 blev ligeledes godkendt af udvalget, med disse kommentarer.

 • Budgettet er stramt på 500 kr., hvilket er lige i underkanten.
 • Vi talte om betaling pr. deltager og ikke båd til Øhavet Rundt, men endte med blot at sætte prisen op med 50 kr. til Kr. 400,-
 • Aftenkapsejlads sættes også op med 50 kr., så det koster den meget lille pris af kr. 250,-
 • Efterskrift: Udgifterne til præmier til både aftenkapsejlads og ØHR sættes lidt op og det samme gør forplejningen til aftenkapsejlads. Så ender vi på et budget på kr. 3.250,- hvor der er lidt plads til ”udskejelser”.
 • Der blev spurgt ind til hvorfor vi ikke vil holde klassebådsstævne i 2023. Årsagen er at vi føler at det er en ret stor arbejdsbyrde med både ØHR og klassestævne i august.
  Der bliver sagt at vi bør finde flere medlemmer at dele arbejdsbyrden ud på, hvilket tages til efterretning.

Det foreløbige regnskab for 2022 og budget for 2022 findes her: Foreløbigt Regnskab 2022 samt Budget 2023 Kapsejlads

4. Valg af udvalgsmedlemmer

Alle udvalgsmedlemmer var til stede og ønsker alle genvalg.

Og Carl Nielsen indvilligede i at være med i udvalget. Carl deltager alligevel i mange af vores beslutninger og møder, så det er meget oplagt. Det blev modtaget med applaus.

Udvalget består nu af: Hans, Carl, Ole, Bent, Lars L, Philip, Anette, Lars R og Per.

 

5. Valg af Tovholder/Formand

Ole har nu i mange år sagt, at nu var det sidste år han ville være tovholder.

Så efter 17 år på posten mener han, at nu er det tiden at træde lidt tilbage.

Per indvilligede i at overtage posten.

Vi omdøber for nemheds skyld titlen til formand for kapsejladsudvalget.

 

6. Indstilling af medlem til bestyrelsen

Bjerne vil heldigvis stadig gerne være kontaktperson til bestyrelsen, hvilket blev modtaget med applaus.

 

7. Planlægning af sæsonen 2023

Øhavet Rundt 2023:

Øhavet Rundt afholdes fredag og lørdag den 25.-26. august 2023.

 

Lars har meddelt at han ikke kan deltage i forbindelse med ØHR 2023. Så alt det som Lars og Karen plejer at lave, skal vi have delt ud til udvalget.

 

Teltfirmaet er lukket, så vi skal have fundet anden leverandør.

Lars Richter spørger Fyns Teltudlejning i Odense. Ib lover at spørge et udlejningsfirma i Skårup, som tidligere er brugt til Classic Regatta.

Telt ca. 10×14 meter med vinduer. Borde og bænke til ca. 96 personer. 12 borde med 8 personer.

Pris i år var kr. 11.000,- + kr. 5000,- for ekstra uge til J70 arrangement.

I 2023 skal teltet også stå en ekstra uge. Altså fra torsdag den 24. august til mandag den 4. september.

 

Der var en snak om hvordan vi får flere med til præmieuddelingen.  Problemet er at bådene sejler meget forskelligt i fart. Måske kan de langsomste turbåde starte ½ time før alle andre, allerede kl. 8.30, og de hurtigste turbåde noget senere.

 

Aftensejlads:

Henrik Snitker spørger ind til mulighed for at undvære østmærket/mærke 5 enten ud eller hjem, så vi ikke altid skal sejle samme vej.

Det blev livligt diskuteret, og vi kigger nærmere på det, men kan se nogle udfordringer specielt med sten og vanddybder.

 

8. Evt.

De 2 yngste Lars R og Per tager stenbøjen ind ved lejlighed når vinden er meget svag og solen er fremme (ønsketænkning).

Vi takkede Ole for hans mange år som formand for kapsejladsudvalget, og uddelte en lille kurv med vådt og sødt. Men vi regner stadig med at Ole deltager som menig medlem af vores udvalg med mange af de job han hele tiden har udført så godt og trofast.