Thurø Sejlklub

Aftenkapsejladserne 2021

 

Tiden er inde til at blive tilmeldt til aftenkapsejladserne.

Vi håber på og regner med at, Corona situationen har  normaliseret sig inden sidst i april.
Se programmet nederst på siden.

 

Online-tilmelding:


Bådens navn:

Bådtype:

Sejlnummer:

Ejers navn:

Adresse:

Mobil nr.:

E-mail:

Sejlklub:

Vælg betaling, kr. 200.- :
Fynske Bank konto: 0813-8130467300MobilePay: 66783 - HUSK bådnavn i meddelelsen

.

.

Deltagergebyr for alle sejladser er kun 200,- kr., og skal være betalt på en af ovenstående måder senest den 20. april 2021. 

Obs!!! for sent tilmeldte både vil helt sikkert findes på dommerlisten.

For at deltage i sejladserne skal båden være tilmeldt, og der skal være indbetalt startgebyr.

Husk der er gratis kaffe, brød og hyggesnak efter hver sejlads, og dette foregår i og udenfor havnehuset.

 

Præmieuddeling sker mandag den 27. september kl. 19:30 i Thurø Sejlklubs klubhus Egely, hvor der som altid vil være lidt godt til ganen. Og i år håber vi på at det kan lykkes at afholde præmieuddelingen.

 

Program

Regler

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2021- 2024 med Nordic Sailing Federation og DS.’s forskrifter samt de bestemmelser, der fremgår af dette sejladsprogram.

 

Meddelelser til deltagerne

I tilfælde af ændringer i sejladsprogram, deltagerliste, resultater, måltal eller tilsvarende, vil dette blive slået op på Thurø Sejlklubs hjemmeside http://thuroesejlklub.dk

Der er også mulighed for at disse informationer, som en service, vil blive sendt ud på henholdsvis SMS eller e-mail, på de telefonnumre og mailadresser som er opgivet i forbindelse med tilmeldingen, men meddelelserne på http://thuroesejlklub.dk er altid de gældende.

Hvis en Sejlads aflyses f.eks. pga. vejret, vil det blive oplyst på hjemmesiden under resultatlister ud for den sejlads, det drejer sig om, senest kl. 17:30 den pågældende dag.
Se for øvrigt hvordan vejret er i Gambøt lige nu, tryk på sol eller mobil: http://thuroesejlklub.dk

 

Ledelse

Har du spørgsmål i forbindelse med kapsejladserne, kan følgende personer kontaktes:

Lars Løvschall tlf. 2966 5499 mail: larsthuroe@gmail.com

Ole Jensen tlf. 4157 5398 mail: miss.thilde@thuromail.dk

Anette Hoff tlf. 2258 1623 mail: anettehoff66@gmail.com

Per Røssel tlf. 5164 8444 mail: perroessel@gmail.com

 

Banerne og sejladserne

 

Aftenkapsejladserne:

Sejladsdatoer for selve aftensejladserne:
Forår: 26/4 – 3/5 – 10/5 – 17/5 – 31/5 – 7/6 – 14/6 – 21/6 – 28/6
Sommerferie i juli.

Efterår.: 2/8 – 9/8 – 16/8 – 23/8 – 30/8 – 6/9 – 13/9 – 20/9

I alt 17 aftenkapsejladser + Øhavet Rundt.
D.v.s. 11,76 kr. pr. aftenkapsejlads. Det er da billigt.

 

Øhavet Rundt:

Øhavet Rundt lørdag den 28. august vil igen i år tælle med i det samlede resultat som en enkelt sejlads i aftensejladsserien.
Beregningen for denne del sejlads vil foregå med Thurø Lystal, hvor det er den sejlede tid som bruges i beregningen for resultatet. Dette vil ske fuldstændig uafhængig af start og løbsinddeling i Øhavet Rundt, som en ren sejltid, og vil ikke blive præmieret i forbindelse med Øhavet Rundt.
Ud over dette vil man sideløbende sejle i traditionelle Øhavet Rundt løb efter DH‐reglen, hvor der vil være normale præmier for hver 3. startende båd iht. Øhavet Rundt programmet.
For at sejle efter DH‐reglen, kræves at der er betalt for målebrev ved DS.
Ønsker man ikke at sejle efter DH‐reglen, laves der også løb for både uden målerbrev, hvori de pågældende både kan deltage. I dette/disse løb uden målerbrev, er der som altid også præmie til hver 3. båd, som vil blive uddelt ved lodtrækning blandt de startende både.

 

Dommerstade

På Dommerbåden eller i særlige tilfælde på Dampskibsbroen. Herfra sættes alle signaler.
Inden sejladsens start vil banen blive angivet med tallene for mærkerne 1 – 2 – 3 – 4 på hvide plader med sorte tal, således at mærkerne rundes i samme rækkefølge, som tallene er anbragt – regnet fra oven og ned. Der vil så vidt muligt blive ophængt skilte på begge sider af dommer båden.
Talangivelsen kan ikke ændres efter kl. 18:45 og fra 1/9 kl. 18:15, hvorfor det ikke er nødvendigt at kontrollere banen efter disse tidspunkter, og derved genere startende både og dommere.

Det samme tal kan godt forekomme flere gange f. eks. 1 – 4 – 1.

 

Mærkerne

Mærkerne fremgår af søkortudsnittet. (Se baneskitse)

Mærke 1 – udlagt mellem Fredskov og Revet. (10’ 41’ 80 Ø – 55’ 1’ 75 N)

Mærke 2 – Revbøjen (sydmærke).

Mærke 3 – Stenodden (østmærke).

Mærke 4 – udlagt ved Dyrehave (Tåsinge). (10’ 40’ 00 Ø – 55’ 00’ 70 N)

 

Der ud over indgår altid 2 faste søfartsafmærkninger i banen.

Det grønne mærke ved Grønneodde skal altid holdes om bagbord på vejen ud, og skal altid holdes om styrbord på vejen hjem.

Østmærket på Middelgrund:

  På vejen ud:
– hvis første mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om bagbord.
– hvis første mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om styrbord.

På vejen hjem:
– hvis sidste mærke er 1 eller 2, skal østmærket holdes om styrbord.
– hvis sidste mærke er 3 eller 4, skal østmærket holdes om bagbord.

 

Start- og mållinje

Mellem orange flag på dampskibsbroen og dommerbåden/rød fortøjningsbøje.

 

Afkortning af bane

I særlige tilfælde kan banen afkortes og måltagning finde sted ved et af banemærkerne. Der afgives 2 lydsignaler og signalflag ”S” sættes.
Målgang er så mellem dommerbåden og det pågældende mærke.

 

Starterne

1. start kl. 19.00, 2. start kl. 19.05, 3. start kl. 19.10, 4. start kl. 19.15 o.s.v. 
Fra 1. september går 1. start kl. 18.30, 2. start kl. 18.35, 3. start kl. 18.40, 4. start kl. 18.45 o.s.v.

Startprocedure:
Banesignal for omsejlningsretning (rødt eller grønt flag) sættes inden startproceduren går i gang.

Startprocedure:

Kl. 18.55 – 1 lydsignal og talstander 1 sættes
Kl. 18.56 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 18.59 – 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.00 – 1. start, 1 lydsignal, talstander 1 nedtages og talstander 2 sættes
Kl. 19.01 – 1 lydsignal og signalflag P sættes
Kl. 19.04 – 1 lydsignal og signalflag P nedtages
Kl. 19.05 – 2. start, 1 lydsignal, talstander 2 nedtages og
talstander 3 sættes o.s.v.
I september startes ½ time tidligere.

 

Bemærk endvidere:

Fra 5 minutter før 1. start og til sidste start er afsluttet, må startlinjen ikke passeres fra banesiden.
Det vil sige, at der i ovennævnte periode altid skal sejles vest om det udlagte startmærke, når man kommer fra banesiden. Både som krydser startlinjen er stærkt generende for de både som skal starte og for de dommere som skal kontrollere at starten forløber planmæssigt, og dette kan derfor medføre diskvalifikation.
Denne regel gælder ikke for både som er i gang med sin egen startprocedure og derved allerede kapsejler.

Og Både der ikke er ved at starte, skal naturligvis altid holde klar af startende både, og blive væk fra startområdet indtil signaler for egen start går i gang. Overtrædelse af dette kan medføre diskvalifikation.

 

Tyvstart

I tilfælde af tyvstart, gives vedvarende lydsignal, og signalflag X sættes fra dommerstadet, og de pågældende båd(e) skal omstarte ved at sejle tilbage over startlinjen og starte igen. Undlades omstart tillægges 10 min. på bådens sejltid.
Når alle tyvstartede både har omstartet fjernes signalflag X igen, dog senest ved 1 minut til næste start.

 

Omstart

I tilfælde af omstart afgives 2 lydsignaler og 1. lighedsstander sættes.
Efterfølgende startprocedure: 6 minutter før starten 1. lighedsstander nedhales samtidig med 1 lydsignal.
5 minutter før starten talstander for starten hejses, og startproceduren fortsætter herefter.
De efterfølgende starter udskydes tilsvarende.

 

Tidsbegrænsning

Sejladsen afsluttes senest kl. 21.30, og efter 1/9 kl. 21.00. Både som ikke har krydset mållinjen inden dette tidspunkt registreres som udgået.

 

Løbsinddeling

Fremgår af deltagerliste på hjemmesiden http://thuroesejlklub.dk i uge 16.

 

Dommer

Jobbet går på skift mellem de deltagende både, hvor man typisk hvert 3. år skal agere dommer.
Dommerliste lægges på klubbens hjemmeside.
Når en båd har dommervagt, stiller den med egen båd og min. 3 mand i Gambøt senest kl. 18:00, efter 1/9 dog 17.30.
Alle både som bliver tildelt dommervagt, vil modtage en mail med en vejledning i hvorledes jobbet kan/skal udføres.

 

Respitberegning

Resultaterne beregnes efter Thurø-lystal, som er et måltalssystem, hvor måltallet fastlægges af kapsejladsudvalget efter bedste skøn og erfaring. Thurø-lystal har ingen sammenhæng med de tidligere i dag udgåede lystal fra DS, men er et handicap som gives ud fra den pågældende båds og besætnings evner.
Lystal kan om nødvendigt blive korrigeret efter forårssæsonen.
I meget specielle tilfælde kan det vise sig nødvendigt, at korrigere lystallet efter få sejladser.
Både som får korrigeret lystallet, vil få en oplysning herom på mail eller SMS. Øvrige deltagere kan se det på den gældende deltagerliste på http://thuroesejlklub.dk.

Har du ændret f.eks. sejlføring markant i forhold til sidste år, bedes dette oplyst i forbindelse med tilmeldingen.

Flerskrogsbåde sejler efter Texel mål iht. liste fra Dansk Sejlunion Texel mål.

Resultater for dagens sejlads vil umiddelbart efter afslutningen være at finde på http://thuroesejlklub.dk.

 

Pointberegning

1. plads = 1 point
2. plads = 2 point
3. plads = 3 point
o.s.v
En udgået båd får point svarende til antal fuldførte både + 2.
En båd der ikke starter får point svarende til antal fuldførte både + 3.
En båd som er dommer får point svarende til en 1. plads.

Hvis der er gennemført 17-19 sejladser fratrækkes de 4 dårligste sejlede placeringer, ved 14-16 gennemførte sejladser fratrækkes 3 sejladser, 10-13 sejladser giver 2 fratrækkere, 5-9 sejladser giver én fratrækker. Eftertilmeldes en båd i løbet af sæsonen, vil den tildeles sidstepladser i de tidligere sejladser, som den ikke har deltaget i, uden at det ændrer de andre bådes allerede tildelte point. Tilmeldte både vil tælle med resten af sæsonen, også selvom båden ikke deltager.

 

Præmier

Ved præmie uddelingen den 27. september uddeles præmier for hver 3. tilmeldte båd i hvert løb.

 

Påtage sig en straf

Skulle du være uheldig at lave en fejl imod en af dine konkurrenter, er det muligt at lave en et-runde vending omkring dig selv, dvs. 360 graders vending. Dette ændrer Kapsejladsreglerne regel 44.1, og på den måde kan du nemt og hurtigt rette din fejl og undgå en protestsituation.

 

Protest

Opstår alligevel en situation hvor det er nødvendigt at lave en protest, skal Kapsejladsreglernes del 5 anvendes. En protest skal altid markeres med protestflag, og den der protesteres imod skal prajes, og ved målgang skal der mundtligt over for dommerbåden tilkendegives at der er protest. Protestskema kan afhentes i havnehuset efter aftenens sejlads eller på Dansk Sejlunions hjemmeside, og skal afleveres personligt til Anette Hoff eller fremsendes til mailadresse anettehoff66@gmail.com senest dagen efter sejladsen. Protesten behandles så vidt muligt efter efterfølgende sejlads, eller på andet nærmere bestemt tidspunkt. 

 

Ansvar og ansvarsforsikring

Deltagerne deltager i aftenkapsejladser på deres egen risiko. Thurø Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter sejladser. Deltagende både skal have gyldig ansvarsforsikring.